Det är viktigt att jägaren känner till lagstiftningen om jakt och skjutvapen.

Aktuell lagstiftning hittas enkelt i digital form på Finlex,  en offentlig juridisk dokumentation och gratis internettjänst som ägs av justitieministeriet .

Tjänstens innehåll produceras och upprätthålls av Edita Publishing Oy.

Obs! Beträffande författningarna kontrollera även eventuell referensinformation vid punkten Dokumentversion. Där framgår om det i författningen har kommit sådana förändringar, som inte har uppdaterats i den ursprungliga författningen!

Jaktlag

Jaktförordning

Skjutvapenlag

Skjutvapenförordning

Viltförvaltningslag

Viltskadelag

Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter

Naturvårdslag

Naturvårdsförordning

Statsrådets förordning om viltförvaltningen

Statsrådets förordningom viltskador

Statsrådets förordningom dispens enligt jaktlagen

Statsrådets förordningom hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningskrav för jaktvårdsföreningens funktionärer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017–2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter