Vid behandlingen i riksdagen lade jord- och skogsbruksutskottet till en ny paragraf till Jaktlagen med vilken ett fångstregister grundas. Utskottet fann det motiverat att införa lagbestämmelser om ett fångstregister över fångstanmälningar enligt jaktlagen.

Finlands viltcentral är registerförare för fångstregistret. Registret ska användas för uppföljning och planering av viltstammarna, jaktövervakning och statistik.

I fångstregistret ska följande uppgifter registreras utifrån fångstanmälningarna:
1) jägarens namn,
2) jägarnumret,
3) uppgifter om bytet,
4) tid och plats för fångsten.

Med uppgifterna under punkt 3 avses bland annat uppgifter om bytesdjurets art, ålder och kön.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på offentligheten för och utlämnandet av uppgifter ur fångstregistret och personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på behandlingen av personuppgifter. Myndighetshandlingar som innehåller uppgifter om en persons fritidssysselsättningar är med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sekretessbelagda. Ur fångstregistret får uppgifter överlåtas utan hinder av sekretessbestämmelserna för uppföljning och planering av viltstammarna samt jaktövervakning till jord- och skogsbruksministeriet, jaktvårdsföreningar, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, myndigheter med ansvar för jaktövervakning samt till jaktvårdsföreningarnas jaktövervakare. Uppgifterna kan överlåtas med hjälp av en teknisk anslutning. Myndigheter med ansvar för jaktövervakning är polisen, gränsbevakningsväsendet, tullen samt Forststyrelsens tjänstemän.

Ändringen trädde i kraft den 1.8.2017.