Enligt 22 § i gällande jaktförordning ska de som deltar i jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren använda orangeröd eller orange huvudbonad eller ett överdrag av sådan färg och orangeröda eller orange klädesplagg som täcker överkroppen. Den orange eller orangeröda färgen ska täcka minst två tredjedelar av den synliga ytan av klädesplagget och huvudbonaden.

Ovan nämnda krav har inte gällt jägare som jagar i skydd av en konstruktion. Denna bestämmelse har nu kompletterats så att inte heller en jägare som jagar med jaktbåge behöver använda orangeröd eller orange huvudbonad eller orangeröda eller orange klädesplagg. Detta är motiverat eftersom jakt med båge är så pass krävande på grund av det korta skjutavståndet och det lugn som krävs för ett bra skott. Jägarens klädsel och kamouflagefärger har därför särskild betydelse för att jakten ska lyckas.

I detta sammanhang vid tillämpning av undantagen bör det påpekas att det vid jakt på hjortdjur i sällskap bör finnas en jaktledare som svarar för att jakten är organiserad på ett säkert sätt. I vissa fall kan det vara motiverat att en person som jagar i skydd av en konstruktion eller med båge använder orange klädsel vid förflyttningen till jaktplatsen och därifrån samt vid sökandet och hanteringen av bytesdjuret.

Finlands viltcentral tolkar bestämmelsen så att användningen av orange klädsel vid jakt på hjortdjur då jakten sker i sällskap är motiverat även för jägare som använder båge med tanke på säkerheten under jakten och den ändamålsenliga organiseringen av jakten. Jaktledaren kan med stöd av 23 § i jaktförordningen kräva att även den som jagar med båge ska använda orange klädsel.

Ändringen trädde i kraft 1.8.2017.