I samband med lagändringen som trädde i kraft 2018 fogades ett nytt 3 mom. till 27 § enligt vilket Finlands viltcentral ska utesluta sådana områden som inte uppfyller kraven på areal och enhetlighet och att jaktlicensen får användas endast inom det område som avgränsas i licensen.

Syftet med det nya momentet är att förtydliga licensförfarandet och den jakt som bedrivs med stöd av licensen. Enligt gällande reglering och den rättspraxis som har utformats med stöd av den har Finlands viltcentral kunnat lämna sådana områden som inte uppfyller kraven på minimistorlek och enhetlighet obeaktade när licenserna har beviljats. Det har emellertid inte varit möjligt att ta ställning till på exakt vilket område licensen gäller och om sådana områden får användas för jakt. Detta har lett till en besvärlig situation med tanke på jaktlicensmottagarnas rättssäkerhet och i vissa fall har jakt på sådana splittrade områden ansetts vara lagstridig. Det är inte ändamålsenligt att tillåta jakt på denna typ av områden – alltså på separata områden utanför det enhetliga licensområdet – och utifrån den föreslagna ändringen ska Finlands viltcentral utesluta områden som inte uppfyller villkoren för beviljande av licens från det område licensen omfattar. Licensen ska dessutom i fortsättningen bara få användas inom det område som avgränsas i licensensbeslutet.

Den uteslutningsrätt beträffande jaktlicensområden som Finlands viltcentral fått och som anges i 3 mom. i 27 § i jaktlagen träder i kraft 1.2.2019.