ANVÄNDARVILLKOR

Användarvillkor och regler för Finlands viltcentrals elektroniska tjänst Viltinfo (Viltinfo.fi)

Vid användning av Finlands viltcentrals (nedan Tjänsteleverantören) tjänst Viltinfo (nedan Tjänsten) förbinder sig den registrerade användaren (nedan Användaren) att följa de användarvillkor och regler som beskrivs i denna text. Användning av Tjänsten är endast tillåten om Användaren följer dessa användarvillkor och regler.

Beskrivning av Tjänsten

Dessa användarvillkor och regler tillämpas på användning av den Tjänst som upprätthålls av Tjänsteleverantören.

Användning av Tjänsten som inloggad kräver registrering på webbplatsen Oma riista. Användaren loggar in på Tjänsten efter att ha erhållit Oma riista-koder. Genom att läsa användarvillkoren försäkrar Användaren att han eller hon tagit del av användarvillkoren och reglerna och förbinder sig att följa dem. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med Finlands lag och god sed.

Tjänsten är avgiftsfri. Användaren ansvarar själv för sina kostnader i anslutning till användning av Tjänsten.

Tekniska krav för användning av Tjänsten

Webbplatsen har utvecklats med beaktande av de vanligaste webbläsarnas två senaste versioner.

Användare och avlagda kurser

I Tjänsten ingår visning av Användarens påbörjade och avlagda kurser i Användarens vy Egna kurser. Tjänstens dataskyddsbeskrivning innehåller en mer detaljerad förteckning över uppgifter som lagras i Tjänsten.

Användarens personliga kursprestationer i Tjänsten är inte synliga för andra personer, med undantag för Tjänstens administratör samt personal på Finlands viltcentral.

Jaktvårdsföreningen

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare kan få användarrättigheter till Tjänsten, om avtal om produktion av rådgivningstjänster gällande tjänsterna Oma riista och Viltinfo ingåtts med ifrågavarande jaktvårdsförening. Användarrättigheterna får i så fall endast användas för ovan nämnda rådgivningstjänster eller för att lösa problemsituationer.

Användarrätt till material som publiceras i Tjänsten

Tjänsten får endast användas i privat syfte. Användaren får inte använda Tjänsten eller delar av den på annat sätt utan Tjänsteleverantörens tillstånd. Kommersiell användning av Tjänsten ska avtalas separat med Tjänsteleverantören. Rättigheterna till Tjänsten tillhör Tjänsteleverantören. Tjänsten med alla dess delar är skyddad med upphovsrätt enligt upphovsrättslagen.

Registrering och inloggning

Användaren registrerar sig i Tjänsten med sina Oma riista-koder som erhållits med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. I samband med införskaffande av koder hämtas Användarens personuppgifter från Befolkningsdatasystemet. Personuppgifter om personer som avlagt jägarexamen hämtas från jägarregistret. Utförligare information som rör användning av Oma riista-koder finns i Oma riista-tjänstens användarvillkor och dataskyddsbeskrivning.

Vid registreringen måste Användaren bekräfta att denne har läst dessa användarvillkor och regler, ge sitt samtycke till att de personuppgifter som anges i registreringsprocessen används, samt godkänna principerna för överlåtande av uppgifter.

Behandling av personuppgifter

Behandlingen av användarnas personuppgifter beskrivs i dataskyddsbeskrivningen.

Produktion och förbättring av Tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att förbättra och på alla sätt ändra Tjänstens innehåll och uppbyggnad, produkt- och databasurval, mjukvara, hårdvara, redaktionella innehåll, betjäningstider samt övriga delar av Tjänsten. Tjänsteleverantören strävar efter att i förväg, genom Tjänsten eller på annat sätt som Tjänsteleverantören anser lämpligt, meddela Användaren om för Användaren väsentliga förändringar och avbrott i Tjänsten. Ändringar träder i kraft så snart de har genomförts.

Tjänsten är i princip tillgänglig 24 timmar om dygnet. Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten fungerar felfritt och utan driftsavbrott. Tjänsteleverantören ansvarar inte för driftsstörningar som beror på överbelastning av systemet. Tjänsteleverantören har när som helst rätt att tillfälligt ta Tjänsten eller del därav ur bruk för underhåll, för installation av hårdvara, på grund av överbelastning av Tjänsten eller annat tvingande skäl.

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller upprätthålls av tredje part. Användaren ska vid navigering till sådana webbplatser bekanta sig med och ge sitt samtycke till webbplatsernas eventuella användarvillkor innan användningen inleds. Genom att navigera till länkade webbplatser godkänner Användaren också att webbplatserna inte administreras av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ansvarar inte till någon del för underhåll och drift av webbplatser som hör till tjänster som kan nås via Tjänsten men som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer.

Användaren förbinder sig att meddela Tjänsteleverantören om han eller hon lägger märke till fel, störningar eller brister i Tjänsten.

Skadeståndsskyldighet

Tjänsteleverantören ansvarar inte för avbrott och störningar i datatrafiken som orsakas av tekniska fel, underhåll eller installationer, och inte heller för eventuell direkt eller indirekt skada som drabbar Användaren eller tredje part på grund av fördröjning, ändring eller förlust av data som uppstått på grund av dessa orsaker eller på grund av att Tjänsten avslutas.

Tjänsteleverantören är inte skyldig att ersätta Användaren för material som denne eventuellt förlorat i Tjänsten.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för Tjänstens Användares verksamhet och eventuella skador och kostnader orsakade av denna verksamhet.

Tillämplig lag

Finlands lag tillämpas på användning av Tjänsten och tolkning av användarvillkoren.

Ikraftträdande och ändring av användarvillkor och regler

Användarvillkoren och reglerna träder i kraft vid den tidpunkt när de uppdateras, och gäller tills vidare.

Tjänsteleverantören har när som helst rätt att ändra användarvillkoren och reglerna genom att uppdatera dem. Sådana ändringar meddelas på Tjänsteleverantörens webbplats. Nya användarvillkor träder i kraft vid den tidpunkt när de publiceras i Tjänsten.

Avslutande av användning av Tjänsten

Båda parter kan när som helst säga upp sin användning av Tjänsten. Användaren säger upp sin användning av Tjänsten genom att skriftligen be att Tjänsteleverantören avlägsnar uppgifterna från Tjänsten. Därmed raderas Användarens användarnamn.

Tjänsteleverantören har alltid om den så önskar rätt att helt eller delvis upphöra att leverera Tjänsten. Tjänsteleverantören meddelar om avslutandet i förväg via Tjänsten eller på ett annat sätt som Tjänsteleverantören anser lämpligt.

(version 1.0, 06.06.2018)