Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller nättjänsten www.viltinfo.fi. Utlåtandet har upprättats den 23.2.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken förutsätts att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Nättjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation. Brister som framkom i utvärderingen har korrigerats, varefter tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats av Finlands viltcentral.

Tillgänglighetsstatus för Viltinfo

Nättjänsten Viltinfo uppfyller till största delen de lagstadgade riktlinjerna för tillgänglighet på AA-nivå (WCAG-riktlinjer 2.1).

Information om icke-tillgängligt innehåll

Brister som har observerats:

  • På webbplatsen finns videor och ljudinspelningar som inte är textade.
  • Alla filer (pdf) är inte tillgängliga. En del av de filer som inte är tillgängliga har upprättats före 23.9.2018, vilka inte retroaktivt behöver anpassas enligt tillgänglighetskraven.
  • Broschyrer och handböcker i digital form är inte tillgängliga. Gällande detta innehåll åberopar vi oproportionell börda.

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetskrav

I nättjänsten finns innehåll som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen. Sådant innehåll är:

  • Kartor, som inte är avsedda för navigation (t.ex. väder- eller terrängkartor).
  • Videor och ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020.
  • Programfiler (t.ex. pdf, doc), som har publicerats före 23.9.2018

Utvecklingsplan

I fråga om långa utbildningsinspelningar hänvisar vi till orimlig belastning. Att förse dem med textning är orimligt tidskrävande och dyrt med beaktande av de resurser Finlands viltcentral har för ändamålet. Att ta bort inspelningarna helt, eller inom 14 dygn efter utbildningen, skulle avsevärt försvaga tillgängligheten för Finlands viltcentrals utbildningar, vilket skulle försämra jägarnas möjlighet till lärande inom områden som intresserar dem.

Vi strävar efter att korrigera upptäckta brister på sidorna i samband med uppdatering av innehållet.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan uträtta ditt ärende med tjänsten eller det material du söker inte är tillgängligt, kan du kontakta Finlands viltcentral per e-post på adressen asiakaspalvelu@riista.fi eller per telefon 029 431 2001 (vardagar kl. 9–15).

Ge respons om tillgängligheten

Vi har förbundit oss att utveckla tillgängligheten hos vår nättjänst. Vi bedriver kontinuerlig utveckling för att förbättra tillgängligheten. Respons om brister i anknytning till tillgängligheten kan ges på nätblanketten.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Södra Finlands regionförvaltningsverkets webbplats finns det utförligt beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

webbtillganglighet@rvf.fi

telefonnummer växeln: 0295 016 000