I och med lagändringen får genom förordning av statsrådet regionalt förbud utfärdas för tiden den 1 juni–9 september mot avsiktligt lockande av vilt med hjälp av kadaver eller annat lockbete som har samband med föda eller doft av animaliskt ursprung och som har gjorts av människan eller med hjälp av förädlade livsmedelsprodukter avsedda som föda för människor eller husdjur, om det behövs för att effektivisera tillsynen över förbudet som gäller björnjakt enligt 33 § 2 mom. 3 punkten i jaktlagen. Å andra sidan kan Finlands viltcentral bevilja dispens från förbudet i förordningen med stöd av 41 § i jaktlagen.

Begränsningen av lockbeten som har samband med föda till bara animaliskt ursprung ställer hjortdjurens och vildsvinens utfodringsplatser av vegetabiliskt ursprung utanför förbudet. Detta är nödvändigt för att tydliggöra tillsynen. Förbudet kommer inte att gälla beten inuti fällor eller skydd på saxar som används som fångstredskap vid jakt på räv, grävling, iller, skogsmård, mårdhund och mink.

Förbudet gäller inte heller företag som till handelsregistret uppgett naturfotografering och naturspaning som verksamhetens art eller som verksamhetsområde. På sådana företag tillämpas konsumentsäkerhetslagen (920/2011). För ett dylikt företag ska det på den plats där ett lockbete som har samband med föda placerats finnas uppgifter om vem som svarar för lockbetet, inklusive dennes kontaktuppgifter, och om var det i konsumentsäkerhetslagen avsedda säkerhetsdokumentet finns till påseende. Dessutom ska en anmälan om lockbetet med uppgifter om dess placering lämnas till Finlands viltcentral. Detta är viktigt med tanke på tillsynen av jakt på stora rovdjur och för att Finlands viltcentral ska kunna ta alla lockbeten de vet om i beaktande i sina beslut om dispens.

Vid användning av lockbeten som har samband med föda ska dessutom iakttas vad som i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreskrivs om användningen av obehandlade biprodukter vid utfodring av vilda djur och om förstöring av avfall. Bestämmelser om skyldighet att anmäla uppgifter om platser för utfodring av vilda djur med kadaver och om registret över sådana platser finns i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010).

Den lagändring som gäller för denna helhet trädde i kraft 1.1.2018.