I 23 § i jaktförordningen infördes ett tillägg i enlighet med 30 § i jaktlagen beträffande jaktledarens uppgifter vid jakt med dispens på björn, varg, järv och lodjur. Jaktledaren ska planera det praktiska genomförandet av jakten, ge deltagarna i jakten de instruktioner som behövs för jakten och om säkerhetsarrangemangen som ska följas, samt se till att jägarna följer villkoren i dispensen och bestämmelserna för jakten. Innan jakten börjar ska dispenstagaren skriftligt meddela jaktvårdsföreningen om vilka som är jaktledare och vice jaktledare för en vargjakt.

I paragrafen ingår också ett krav på att jaktledaren eller en vice jaktledare ska vara närvarande när ett jaktlag jagar eftersom en jaktledare måste vara närvarande vid jakten för att kunna sköta sina uppgifter med omsorg. Kravet på närvaro gäller både vid licensbelagd jakt på hjortdjur och dispensjakt där ett jaktlag jagar björn, varg, järv och lodjur. Med jaktlag avses här en jakt med fler jägare än en enda. Behovet av en jaktledare understryks vid en jakt med flera deltagare där jägarna med aktiva åtgärder försöker påverka viltet så att skottchans uppstår. Vid vaktjakt föreligger inte något sådant behov av närvaro, vilket innebär att närvarokravet på jaktledare eller vice jaktledare inte gäller för vaktjakt.

Ändringen trädde i kraft 1.6.2018.