DATASKYDDSBESKRIVNING

Finlands viltcentrals elektroniska tjänst Viltinfo (Viltinfo.fi).
Inga användar- eller personuppgifter genereras eller insamlas när tjänsten Viltinfo används utan inloggning. Personuppgifter tas upp i registret först efter inloggning med Oma riista-koder. Kurser som kräver inloggning är de kurser där personen behöver få en prestationsanteckning eller ett intyg. Elektroniska produkter som säljs kräver dessutom inloggning, för att Användaren ska kunna återvända för att läsa den köpta produkten.

1. Registeransvarig
Namn:
Finlands viltcentral
FO-nummer:
0201724-4
Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors
E-post:
kirjaamo@riista.fi
Telefon:
029 431 2001

2. Person som ansvarar för registerärenden
Namn:
Marko Mikkola, specialplanerare, Tjänster
Postadress:
Labkotie 2, 36240 Kangasala
Telefon:
029 431 2282, Marko Mikkola
E-post:
marko.mikkola@riista.fi

3. Registrets namn
Finlands viltcentrals elektroniska tjänst Viltinfo. Vad gäller personuppgifter: Personregister för Tjänsten Viltinfo.

4. Registrets datainnehåll
I regel genereras eller insamlas inga personuppgifter om de personer som använder tjänsten Viltinfo. Alla användares IP-adresser lagras dock i serverns loggfiler. Ett personregister bildas av de användare som loggat in i Tjänsten med Oma riista-koder.
I registret behandlas
– följande personuppgifter insamlas om personer som loggat in med Oma riista-koder och som avlagt kurser som inloggade
– namn, e-postadress och grupper inom Tjänsten som personen tillhör (en del av kurserna visas endast om personen hör till ifrågavarande grupp, t.ex. grupper för repetitionsutbildning inom offentliga förvaltningsuppgifter)
– datum och klockslag för registrering i tjänsten
– uppgifter om inloggade personers avlagda kurser samt provprestationer
– påbörjade kurser
– avlagda kurser
– tidpunkt för lektionens och kursens början, klockslag och datum
– tidpunkt för lektionens och kursens slut, klockslag och datum
– lektionens status godkänd/underkänd
– kursens status godkänd/underkänd
– framåtskridande i lektioner och kurser, avlagt %
– medelvitsord, %
– svar i obligatoriska tenter
– om personer som köpt elektroniska produkter insamlas i registret i samband med beställningen namn, adress, e-postadress och telefonnummer

– eventuell övrig information som samlats in med den berörda personens samtycke
Registret innehåller uppgifter fr.o.m. 1.5.2016.

5. Offentlighet eller sekretessbeläggning avseende uppgifter i registret
Personuppgifter och andra uppgifter behandlas och överlåts endast för lagenliga ändamål, om vilka det stadgats noggrannare i personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

6. Syfte med behandling av uppgifter i registret
Avsikten med tjänsten Viltinfo är att erbjuda medborgare ett modernt och platsoberoende sätt att studera och avlägga prov. De kurser som kräver inloggning gör det möjligt att på ett verifierbart sätt koppla samman personer och prestationer, vilket i sin tur gör det möjligt att utfärda prestationsanteckningar och intyg. Det är möjligt att via ett elektroniskt gränssnitt överföra uppgifter om prestationer till personens Oma riista-profil i Finlands viltcentrals tjänst Oma riista. Vad beträffar köpta elektroniska produkter gör inloggningen det möjligt för Användaren att läsa produkten i ett senare skede, eftersom produkten förblir tillgänglig för Användaren vid inloggning med Oma riista-koder.
Data i registret kan behandlas för följande ändamål:
• Lösning av problemsituationer.
• Skötsel och utveckling av kundförhållanden.
• Produktion av Tjänsten.
• Bestyrkande av kundevenemang.
• Utveckling av kundtjänsten och verksamheten.
• Analys, rapportering och statistik.
• Andra motsvarande ändamål.

Personuppgifterna lagras i registret tills vidare, eller tills personen begär att de ska raderas.

7. Regelmässiga informationskällor
Om majoriteten av användarna lagras inga uppgifter i registret. Uppgifter lagras i samband med Oma riista-inloggning, samt när inloggade personer avlägger kurser och köper elektroniska produkter.
• I samband med Oma riista-inloggning, jägarregistret som upprätthålls av Finlands viltcentral samt Befolkningsregistercentralen/Befolkningsdatasystemet.

• Statistik för tjänsten Viltinfo (uppgifter i anknytning till studier)

• Från personen själv genom olika metoder, vid köp av elektroniska produkter

8. Regelmässig överlåtelse och flyttning av uppgifter ytterom EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Inga uppgifter överlåts eller flyttas ytterom EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Uppgifter överlåts regelmässigt om inloggade användare:
Uppgifter om prestation inom repetitionsutbildning för offentliga förvaltningsuppgifter överförs till Finlands viltcentrals tjänst Oma riista för att där visas på personens profil. Också prestationsanteckningar för andra utbildningar som avläggs efter inloggning kan på motsvarande sätt överföras.

Uppgifter kan överlåtas med hjälp av tekniska kommunikationskanaler.

9. Den registrerades rättigheter
Rätt till granskning och korrigering
Personen har rätt att granska de uppgifter som berör honom eller henne som lagrats i registret. Kontakter beträffande rätten att granska uppgifter ska ske skriftligt och med underskrift till den adress som nämns i punkt 1.
Om det finns fel i de registrerade uppgifterna, kan den registrerade framföra en skriftlig begäran om rättelse till den adress som nämns i punkt 1 i dataskyddsbeskrivningen till tjänsten Oma riista.
Uppgifter ur registret överlåts inte för direktreklam, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, matriklar eller släktforskning.

10. Principer för registerskydd
Behöriga att hantera uppgifterna i registret är bara de av Finlands viltcentrals tjänstemän som verkar under tjänsteansvar och som genom sitt arbete har rättighet att hantera uppgifterna. Rättighet att behandla personens kontaktuppgifter har därtill de personer som verkar med personens samtycke. Därtill kan rättighet enligt avtal beviljas jaktvårdsföreningens verksamhetsledare som en del av föreningens produktion av rådgivningstjänster avseende tjänsterna Oma riista och Viltinfo.

Elektroniskt lagrade uppgifter
Varje användare har ett användarnamn och lösenord som skapats i Finlands viltcentrals tjänst Oma riista. Användare kan inte se varandras användaruppgifter.
För administratörernas del loggas in- och utloggningar samt sidvisningar med hjälp av en standard-access-logg.
Tjänsten fungerar i en omgivning som är skyddad med brandvägg och andra tekniska åtgärder. Tjänsten kontaktas via en skyddad nätanslutning. Databaserna, och säkerhetskopior av dessa, finns i låsta utrymmen. Åtkomst till uppgifterna innehas endast av Tjänsteleverantörens personal, som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

11. Datasystemets offentliga adress
Datasystemets offentliga adresser är https://www.viltinfo.fi/.
(version 1.0, 6.6.2018)