Förbudet att i skymning jaga sjöfåglar gäller från utgången av den timme som följer efter solnedgången fram till ingången av den timme som föregår soluppgången. Före jakten påbörjas ska jägaren kontrollera tiden för soluppgången och solnedgången på orten i fråga. Om solen till exempel går ner klockan 21.01, är jakt förbjuden från klockan 22.01. Det är dock tillåtet att söka, avliva och omhänderta en skadad fågel även under den tid som förbudet gäller.

Förbudet mot jakt i skymning baserar sig på det förslag som tidigare i år beretts av en bredbasig arbetsgrupp som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet. Syftet med förbudet är att det under jakt ska vara tillräckligt ljust för att kunna känna igen fågelarter, vilket minskar risken för att fredade arter och arter som minskar i antal skjuts i misstag. Förbudet mot jakt i skymning förbättrar skottsituationen och möjligheten att känna igen arter. När det är ljust är det också lättare att snabbt hitta och avliva fåglar som skadats och därmed undvika onödigt lidande. Man hoppas också att ändringen ska förbättra acceptansen för jakt. Svårigheterna med att känna igen sjöfågelarter har konstaterats även i många andra länder och jakt i skymning har begränsats bland annat i Sverige, Danmark och Förenta staterna.

Förordning träder i kraft den 1 augusti 2023 och gäller till och med den 31 juli 2026.