Lagstadgade fångstanmälningar görs enklast via den elektroniska Oma riista-tjänsten.

Enligt den nya paragrafen om fångstanmälan ska en fångstanmälan göras till Finlands viltcentral i fråga om vilt som erhållits som byte, om hållbarheten i jakten på viltarten eller en ändamålsenlig organisering av jakten på viltarten kräver det.

Bestämmelser om vilka viltarter det ska göras fångstanmälan om och bestämmelser om anmälans form och innehåll och tidsfrister för anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Från och med 7 augusti 2017 ska en fångstanmälan göras förutom för rådjur nu även för vildsvin, iller och sädgås. Fångstanmälan ska lämnas in inom sju dygn efter att ett djur har fällts. Fångstanmälan kan göras via den elektroniska Oma riista-tjänsten eller på en av Finlands viltcentral fastställd blankett.

För rådjurets och vildsvinets del är det fråga om ändamålsenlig organisering av jakten med stöd av fångstmängd och därav gjord utvärdering av populationens storlek. Illern är en viltart som har minskat och som endast observeras sporadiskt. Sädgåsen är också en fågelart som har gått tillbaka och dess internationella förvaltningsplan kräver fångstanmälan. Dessutom har man konstaterat att den fångstenkät som Naturresursinstitutet årligen sänder ut till 5 000 jägare inte ger tillräckligt exakta uppgifter om fångsten för de fåtaliga viltarternas del. Det krävs noggrannare och mera omfattande fångstuppgifter för att säkerställa hållbarheten i jakten.

Fångstanmälan ska lämnas in inom sju dygn efter att ett djur har fällts med en av Finlands viltcentral fastställd blankett eller via den elektroniska Oma riista-tjänsten. I fångstanmälan ska följande uppgifter finnas: jägarens namn och jägarnummer, antalet fällda djur och deras art, när djuret fälldes samt var djuret fälldes. Beträffande vildsvin och rådjur ska även kön och uppskattning av ålder framgå i fångstanmälan.

Utöver den obligatoriska fångstanmälan kan tilläggsuppgifter som ges frivilligt samlas in. Det kan handla om uppgifter som gäller hållbarheten i jakten eller en ändamålsenlig organisering av jakten. Här kan man till exempel ställa frågan om sädgåsen som fångats är en taigasädgås. Eller om vildsvinet fångades på en utfodringsplats? Eller om rådjuret sköts på jaktföreningens område?

Anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens och jaktlicens för hjortdjur
Fångstanmälan enligt 9 § i jaktförordningen har tidigare gjorts till en jaktvårdsförening. I fortsättningen ska fångstanmälan göras till Finlands viltcentral i stället för till jaktvårdsföreningen på en av Finlands viltcentral fastställd blankett eller via den elektroniska Oma riista-tjänsten. Med förordningen vill man minska jaktvårdsföreningarnas administrativa börda.

Enligt paragrafen gäller skyldigheten att göra en fångstanmälan rapphöns på andra ställen än inom landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten samt europeisk bäver och östersjövikare. Förordningen gäller även hjortdjur som jagas med stöd av licens.

Innehållet i fångstanmälningarna kommer att preciseras. I fortsättningen är man även skyldig att meddela jägarens namn och jägarnummer utöver de tidigare uppgifterna i fångstanmälan. Genom tillägget görs uppgifterna i fångstanmälan enhetligare så att de motsvarar övriga lagstadgade fångstanmälningar. Förenhetligandet underlättar utvecklandet av de elektroniska tjänsterna i viltförvaltningens e-tjänst Oma riista.

Det enda undantaget är rapphönan som jagas med stöd av licens. För den behövs inte jägarens namn eller jägarnummer i fortsättningen heller utan det räcker med uppgifterna för den som fått licensen.