Genom ändringarna i jaktförordningen 16 a § blir en mer mångsidig användning av blyfria kulor vid jakten möjlig. Särskilda bestämmelser föreskrivs beträffande kraven på minimityngd och anslagsenergin för blyfria kulor.

För blyfria kulor krävs i fortsättningen:

 • sk. ”rådjursklass” gevärskaliber: kulans vikt 2,9 gram eller mer och kravet på anslagsenergin (E100) minst 800 joule.
 • sk. ”hjortklass” gevärskaliber: kulans vikt 5,1 gram eller mer och kravet på anslagsenergin (E100) minst 1700 joule.
 • sk. ”älg-, björn- och vildsvinsklass” gevärskaliber: 7,5 gram eller mer och kravet på anslagsenergin (E100) 1900 joule.

Ändringarna träder i kraft 1.3.2020

Observera även!

 • Beträffande kraven på blykulornas minimivikt och anslagsenergi blir det inga förändringar från tidigare.
 • Användningskravet för expanderande patronkulor gäller fortfarande bland annat vid jakt på vitsvanshjort och älg, oberoende av materialet på patronkulan som används.
 • Man kan även skjuta skjutprovet med blyfria kulor.
 • Då skjutprov för älg och hjorth, björn eller rådjur skjuts så varierar kraven på patronkulan i fortsättningen beroende på vilket kulmaterial som används.
  • Då björnprovet skjuts med blykula är kravet minst 9 g och med blyfri kula minst 7,5 g.
  • Då älg- och hjortprovet skjuts med blykula är kravet minst 6 g och med blyfri kula minst 5,1 g.
  • Då rådjursprovet skjuts med blykula är kravet minst 3,2 g och med blyfri kula minst 2,9 g.
 • Man bör även fästa uppmärksamhet vid i jaktförordningen 16 a § nämnda krav på kulans anslagsenergi och dess skillnad mellan de olika kultyperna.

 

Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i jaktförordningen I enlighet med statsrådets beslut ändras i jaktförordningen (666/1993) 16 a §, sådan paragrafen lyder i förordning 703/2019, som följer:

16 a §
Allmänna krav på kulvapen
Anslagsenergin hos kulan i ett räfflat kulvapen som används för att skjuta vilt ska vid pipans mynning vara minst 100 joule.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får
1) rödräv, fjällräv som uppfötts i farm, grävling, utter, skogshare, fälthare, tjäder, orre och gås endast skjutas med vapen där patronkulan väger 2,5 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 200 joule eller där anslagsenergin hos patronkulan oberoende av kulans vikt är minst 300 joule uppmätt vid pipans mynning,
2) rådjur, östersjövikare, gråsäl, knubbsäl, varg, lodjur, järv, europeisk bäver, kanadensisk bäver och mufflon endast skjutas med vapen där patronkulan
a) väger 3,2 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pi-pans mynning är minst 800 joule, eller
b) vid användning av blyfria kulor väger 2,9 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 800 joule,
3) vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort endast skjutas med vapen där patronkulan
a) väger 6 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 000 joule,
b) om dess vikt är 8 gram eller mera, dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 1 700 joule, eller
c) vid användning av blyfria kulor väger 5,1 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 1 700 joule,
4) älg, vildsvin och brunbjörn endast skjutas med vapen där patronkulan
a) väger 9 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 700 joule,
b) om dess vikt är 10 gram eller mera, dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 2 000 joule, eller
c) vid användning av blyfria kulor väger 7,5 gram eller mera och dess anslagsenergi uppmätt på det sätt som avses i a punkten är minst 1 900 joule.
För att skjuta djur som nämns i 2 mom. 3 och 4 punkten ska det användas expanderande kulor.
Endast den som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen får vara skytt vid jakt med räfflat kulvapen på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, brunbjörn eller vildsvin.
———
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.