I den reviderade naturvårdslagen ingår en ny bestämmelse om begränsning av importen av jakttroféer. Det är förbjudet att från länder utanför EU som jakttroféer importera sådana individer av de globalt mest hotade arterna, eller delar av dem, som äventyras av internationell handel. Importförbudet gäller de djurarter som anges i bilaga A i CITES-konventionen och av de arter som nämns i bilaga B i CITES-konventionen individer eller delar därav av arterna afrikansk elefant, argali, trubbnoshörning, isbjörn, lejon och flodhäst.

Den reviderade naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni 2023.

Läs mer om CITES-förordningens bilagor och de arter som ingår i dem (på finska): https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/uhanalaisten_lajien_kansainvalinen_ja_eun_sisainen_kauppa_ja_sita_koskevat_luvat_cites/CITESlajiliitteet_ja_lajihakupalvelut (ymparisto.fi)