Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen, samt förordningar utfärdade med stöd av dessa, har ändrats.

Mårdhund, mink, bisam, sumpbäver och tvättbjörn är inte längre viltarter. Eftersom arterna har stadgats antingen i EU eller nationellt (mink) som invasiva främmande arter, gäller bestämmelserna för främmande invasiva arter för fångst och dödande av dem från och med ingången av juni. Ändringen påverkar bland annat fredningstiderna som tidigare har gällt för arterna, vilka nu avlägsnas. Fångst av alla individer av arterna är således från och med juni möjlig året om.

För fångst och dödande av mårdhund och övriga invasiva främmande arter tillämpas i huvudsak samma föreskrifter som enligt jaktlagen och jaktförordningen gäller för icke fredade djur. Arterna överförs emellertid inte till de icke fredade arterna utan klassificeras som invasiva främmande arter.  Trots att arterna inte längre är viltarter, är de tillåtna fångstredskapen huvudsakligen de samma som tidigare. Till exempel är användning av gift eller elektriska eller elektroniska anordningar vid fångst av djuren fortfarande förbjuden, och vid fångst av mårdhund är det fortfarande förbjudet att använda saxar. Vid fångst av mink och bisam är saxar som dödar omedelbart fortfarande tillåtna och vid fångst av sumpbäver är det tillåtet att använda saxar under vatten som dödar omedelbart.

Även vissa nya fångstredskap är tillåtna i fortsättningen. Sådana är till exempel siktanordningar för nattskytte, artificiella ljuskällor samt mekaniska anordningar som åstadkommer ljud. Mårdhund eller en annan invasiv främmande art får dessutom skjutas i den fälla som djuret fångats i, utan att det behövs ett uttryckligt tillstånd av byggnadens ägare eller innehavare på närmare avstånd än 150 meter. Djur som ska dödas genom att skjutas skulle i annat fall behöva transporteras långa vägar, vilket skulle orsaka onödigt lidande för djuren.

För fångst av invasiva främmande arter behövs inte jaktkort. Djuren får ändå även i fortsättningen fångas endast om man känner till kraven i lagen och kan agera i enlighet med dem. Ett djur måste alltid avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt, och avlivandet får utföras endast av en person som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för uppgiften. Fångsten eller dödandet får inte heller orsaka fara för människor eller för husdjur eller vilt. Den art som ska fångas måste dessutom kunna identifieras med säkerhet, och jägaren måste känna till de tillåtna fångstredskapen och fångstmetoderna. Brott mot bestämmelserna är en straffbar handling.

Ändringarna träder i kraft 1.6.2019.