Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som ändrar 1–3 § i förordningen om avgifterna 2017–2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter.

1 § Finlands viltcentrals avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Ändringar:
Finlands viltcentral kan hädanefter bevilja dispens för transport av jaktvapen och jaktbåge med motordrivet fordon i terräng. Behörigheten i tillståndsärenden övergick den 1.8.2017 från polisen till Finlands viltcentral. För fattat beslut tas en avgift om 33 euro ut.

För jakt på icke fredade fåglar tas ett anmälningsförfarande i bruk när villkoren i 41 b § 3 mom. i jaktlagen uppfylls. För beslutet om anmälningsförfarande tar Finlands viltcentral ut en avgift om 70 euro. Anmälningsförfarandet träder i kraft först den 1.1.2018.

2 § Finlands viltcentrals avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Ändringar:
Ett beslut som getts med stöd av 41 § 2 mom. i jaktlagen om att störa ett djur är avgiftsfritt.

3 § Jaktvårdsföreningarnas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Ändringar:

I tredje paragrafen tas orden ”utfärdats för en utlänning” bort eftersom även finländare har kunnat avlägga skjutprov utomlands enligt vilka jaktvårdsföreningen skriver ett finländskt intyg över skjutprovet till dem.

De avgifter som jaktvårdsföreningen tar ut förblir oförändrade i euro:

1) för avläggande av jägarexamen 20 euro per provomgång
2) för skjutprov 20 euro per provomgång
3) för ett intyg över skjutprov enligt 21 a § i jaktlagen 15 euro
4) för ett sådant intyg över aktivt utövande av hobbyverksamhet som avses i 45 och 53 a § i skjutvapenlagen (1/1998) 27 euro.

Ändringarna trädde i kraft 21.8.2017