Hittills har en jaktledare bara krävts vid jakt på hjortdjur som sker med stöd av licens. I och med lagändringen ska den som beviljats dispens för jakt på varg, brunbjörn, järv eller lodjur utse en jaktledare och ett behövligt antal vice jaktledare. Jaktledare för jakt på brunbjörn i renskötselområdet krävs fortsättningsvis inte eftersom jakten där grundar sig på en regional kvot.

Enligt motiveringarna till ändringen har behovet att sköta och förvalta rovdjursstammarna med hjälp av jakt med stöd av dispenser ökat i betydande omfattning. På grund av denna utveckling har jakten på stora rovdjur ökat väsentligt i omfattning. I praktiken är det för närvarande mestadels jaktsällskap som står för jakten på stora rovdjur, och antalet jägare är minst två, men ofta flera tiotals jägare. Det kan dessutom finnas flera jaktsällskap på samma område. I sådana fall är det nödvändigt att jakten leds på motsvarande sätt som jakten på hjortdjur. Detta säkerställer att jakt på stora rovdjur med stöd av licens sker till alla delar organiserat med en ledare och säkert.

I och med lagändringen kommer statsrådets förordning att noggrannare bestämma om hur jaktledare och vice jaktledare utses, anmäls till den behöriga jaktvårdsföreningen, deras skyldighet att närvara vid jaktevenemanget och jaktledarens uppgifter att regleras genom statrådets förordning. Dessutom kan man genom statsrådets förordning beakta olika jaktpraxis för olika arter när jaktledare utses och jaktledarens uppgifter regleras.

Den lagstadgade skyldighet som gäller jaktledare vid jakt på björn, varg, järv och lodjur trädde i kraft 1.1.2018.