I jaktförordningens paragraf 5 a stadgas om den avskjutningsanmälan som ska göras för vissa viltarter. Ändringen innebär en utvidgning av anmälningsskyldigheten så att den också omfattar de jaktbara sjöfåglarna med negativ utveckling.

Från den första augusti 2020 ska jägarna göra en lagstadgad fällningsanmälan till Finlands viltcentral enligt följande. Skyldigheten omfattar sedan tidigare rådjur, vildsvin, iller och sädgås och listan utvidgas nu till att också omfatta bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, småskrake, storskrake och sothöna. Fällningsanmälningen ska göras inom sju dygn efter fällningen på Finlands viltcentrals särskilda blankett eller på nätet. Det smidigaste sättet är att rapportera fällningen i tjänsten Oma riista.

De ovannämnda jaktbara sjöfåglarna har minskat drastiskt. För att säkra jaktens hållbarhet är det nödvändigt att göra avskjutningsinformationen om arterna tillförlitligare. Av de jaktbara sjöfåglarna är det bara gräsand, kricka och knipa, och av gässen grågås och kanadagås, vilka alla är stabila, som lämnas utanför anmälningsskyldigheten. För jägarna är det således klara besked; anmälning görs för alla arter utom de tre vanligaste änderna och två gässen.

Som tidpunkt för fällningen ska jägaren ange datumet då viltet blev fällt och som plats kommunen eller den ekonomiska zonen där viltet fälldes. Syftet med ändringen är att göra regleringen tydligare och säkerställa att fällningsinformationen är tillräckligt exakt för förvaltningen av viltstammarna.

Avvikande från de övriga arterna gäller för vildsvin också i fortsättningen att jägaren ska uppge koordinaterna för fångstplatsen, för att förhindra att den afrikanska svinpesten sprider sig.

Skyldigheten att anmäla fällningar understryker vikten av att kunna identifiera arterna. Du kan öva identifiering av jaktbara sjöfåglar med hjälp av videor och bilder, exempelvis på webbplatsen riistainfo.fi.

OBS! Ändringarna i jaktförordningen paragraf 5 a träder i kraft den 1.8.2020.