8 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter har ändrats så att Finlands viltcentral i fortsättningen inom sitt ansvarsområde producerar de sakkunnigtjänster som behövs för verkställigheten av lagen. Finlands viltcentral sörjer även för offentliga förvaltningsuppgifter i enlighet med jaktlagen i anknytning till verkställandet av 16 § i ovan nämnda lag.

Lagändringen träder i kraft 1.6.2019.