Från och med den 15 februari 2023 får blyhagel inte användas på våtmarksområden eller inom en hundra meter bred skyddszon runt våtmarker. Förbudet grundar sig på begränsningen av blyhagel som EU-kommissionen godkände i januari 2021 (ändring av bilagan till Reach-förordningen, förbud mot användning och innehav av blyhagelpatroner på Ramsar-våtmarker) och som träder i kraft i hela EU-området.

Som våtmark definieras alla vattenområden, strandängar och myrar samt torvmarker som kan vara tillhålls-, flytt- eller häckningsplatser för vattenfåglar. Den 100 meter breda skyddszonen börjar vid den yttre kanten av våtmarksområdet.

Utöver jakt omfattar blyhagelförbudet till exempel skjutbanor inom förbudets tillämpningsområde, vilket betyder att användning av blyhagel är förbjuden också på dessa från och med den 15 februari 2023.

Syftet med förbudet är att minska de risker för miljön och människors hälsa som orsakas av blyhagel som skjuts på våtmarker. Bly är en tungmetall som är giftig för människor och miljö.

I Finland har användningen av blyhagel vid sjöfågeljakt varit förbjuden sedan år 1996. Förbudet förenhetligar riskhanteringen i EU, eftersom användningen av blyhagel inte är begränsad i alla medlemsstater.

Tukes tolkningsanvisningar för tillämpandet av REACH-begränsningen av blyhagel 8.2.2023 (och 14.2.2023), i synnerhet tillämpandet av våtmarksdefinitionen i Ramsarkonventionen i Finland, vid sk. synligt vatten.

”Vid beaktande av föreskriftens mål och avsikt och nationella särdrag är sådana för sjöfåglar typiska livsmiljöer i Finland samtliga följande:”

  • hav (djup 6 m eller mindre), sjöar, älvar, träsk, kanaler, konstgjorda sjöar, bassänger och andra motsvarande större vattenområden (diken och bäckar utmärkta med streck på terrängkartor är inte sådana områden),
  • ängar som gränsar till ovannämnda vattenområden,
  • stenar i vatten och grynnor,
  • torrlagda vattenområden, översvämningsområden, grunda vattenområden och öppna landhöjningsområden,
  • svårframkomliga, trädlösa myrar,
  • samt alla områden inom en 100 meters radie från ovan nämnda områden.

”Om riskbaserad övervakning av skjutbanor prioriteras, kan skjutriktningar beaktas i stället för skjutningsplatsernas läge: ifall skjutriktningen är bortåt från våtmarksområden, är risken mycket liten för att hagel hamnar på våtmarksområdet fastän avståndet från våtmarksområdet skulle vara under 100m.” (14.2.2023)

För att identifiera våtmarksområden och fastställa den 100 meter breda skyddszonen runt våtmarker kan man använda till exempel Lantmäteriverkets terrängkarta (https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/), på vilken ovan avsedda områden är markerade med karttecken. Karttecken med förklaringar finns i Lantmäteriverkets bilaga med teckenförklaringar (https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/(https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/01/karttamerkkien_selitys.pdf)

Träder i kraft från och med 15.2.2023.

Observera!

I EU planeras mer omfattande begräsningar av utsläppande och användning av ammunitionsbly på marknaden. Jägaren ska därför följa utvecklingen av lagstiftningen och de senaste officiella anvisningarna för att veta inom vilka områden och i vilka typer av ammunition det är tillåtet att använda blyammunition.