Genom lagändringen kompletteras 2 mom. i 26 § i jaktlagen så att det när jaktlicenser beviljas för områden som avses i 8 § (kommun som hör till Lappland eller landskapet Kajanaland eller Kuusamo, Pudasjärvi eller Taivalkoski kommun) också ska fästas avseende vid en jämlik fördelning av möjligheterna till jakt och en ändamålsenlig organisering av jakten.

På det område i Norra Finland som avses i § 8 i jaktlagen avviker tillståndsförfarandet för och organiseringen av jakten på älg väsentligt från de som gäller i övriga landet. På detta område får jaktlicens med avvikelse från i övriga landet beviljas för flera sökande samtidigt. Av denna orsak kan flera olika jaktlag också i praktiken bedriva jakt på samma område.

Med en ändamålsenlig organisering av jakten avses i lagändringen strävan efter att bevilja jaktlicenser så att jakten kan ordnas effektivt och säkert för att i sin tur trygga den reglering av älgstammen som är nödvändig med tanke på samhället. Ändringen är nödvändig också för en säker organisering av jakten i situationer där flera jaktlag jagar på samma områden.

Med tanke på en ändamålsenlig organisering av jakten är det därför möjligt att ställa upp villkor för till exempel det sökande lagets storlek enligt jaktförutsättningarna på de områden som berörs. En ändamålsenlig organisering av jakten kräver dessutom att licenserna, när det är nödvändigt att begränsa deras antal, också i fortsättningen i regel beviljas företrädesvis sådana jaktlag och jaktföreningar i Norra Finland som omfattar minst 10 jägare som inte jagar någon annanstans, varav minst 6 inte ska ha möjlighet att jaga älg på annat håll.

Lagändringen förenhetligar beslutsfattandet hos Forststyrelsen och Finlands viltcentral i det område som avses i 8 § i jaktlagen när det gäller älgjaktsområden och villkoren för beviljande av jaktlicens.

Kravet på att organisera jakten på ett ändamålsenligt sätt vid övervägande i fråga om jaktlicenser trädde i kraft 1.1.2018.