Järv, lodjur, brunbjörn, utter, varg och skogsvildren som påträffats döda ska utan dröjsmål anmälas till ett forskningsinstitut som bedriver viltforskning och till Finlands viltcentral. Ett dött djur eller en del av ett sådant kan sändas till forskningsinstitutet med institutets samtycke och på dess bekostnad.

I och med lagändringen fogades skogsvildren, som nämns i bilaga 5 till habitatdirektivet, till förteckningen över arter. Ytterligare ändrades att en anmälan ska göras till Finlands viltcentral i stället för till jaktvårdsföreningen. Finlands viltcentral är också i övrigt skyldig att sammanställa inventeringarna av förekomsten av direktivarter till jord- och skogsbruksministeriet. Genom ändringen minskar den administrativa bördan för jaktvårdsföreningarna.

Ändringarna träder i kraft den 1.8.2017.