Inrikesministeriet informerar

Meddelandet specifierats 19.12.2019. Ändringarna accentuerade.

För jaktvapen gäller kravet på att vart femte år lämna in en utredning över aktiv hobbyverksamhet enligt följande:

Ett tillstånd som har beviljats 13.6 2011 eller därefter för pistol, revolver, miniatyrpistol eller miniatyrrevolver:

  •  Vart femte år ska innehavaren lämna in till polisen ett intyg skrivet av jaktvårdsföreningen över att personen aktivt bedriver jakt med fällor eller grytjakt, eller ett intyg skrivet av en skjutvapeninstruktör över att personen är aktiv sport- eller hobbyskytt.
  •  Intygsmodeller: www.poliisi.fi/tillstand/skjutvapentillstand

Ett tillstånd som har beviljats 15.7 2019 eller därefter för ett halvautomatiskt gevär, hagelgevär eller miniatyrgevär:

  •  Vart femte år ska innehavaren lämna in till polisen en utredning över fortsatt aktiv hobbyverksamhet och att förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Polisstyrelsen ger senare direktiv om hur utredningen över fortsatt hobbyverksamhet skall ges och vad utredningen borde innehålla.

Skjutvapenlagen 53 a §: En fysisk person som har ett sådant innehavstillstånd till ett i 6 § 2 mom. 4–7 punkten avsett skjutvapen, ett särskilt farligt skjutvapen eller ett halvautomatiskt skjutvapen som gäller tills vidare ska fem år efter det att tillståndet meddelades, och därefter med fem års mellanrum, till tillståndsmyndigheten lämna in en utredning över att förutsättningarna för tillstånd enligt 45 § 5–10 mom. fortfarande föreligger. Utredningen ska visa att tillståndshavaren fortfarande aktivt utövar den verksamhet som ligger till grund för tillståndet eller någon annan sådan verksamhet för vilken tillståndet hade kunnat meddelas.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov av tillståndshavaren kräva också annan utredning som gäller hobbyverksamheten.

Förutsättningarna för tillstånd gäller om tillståndshavaren fortsättningsvis aktivt bedriver verksamheten som ligger till grund för tillståndet (exempelvis jakt) eller någon annan verksamhet för vilken ett tillstånd för ifrågavarande vapen hade kunnat beviljas. Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva att tillståndshavaren företer även andra utredningar över sin hobby.

Polisen begär inte intyget utan vapnets innehavare ska själv vara aktiv och lämna in det. Det räcker med en utredning även om vapnen skulle vara flera.

Lagändringen trädde i kraft 15.7.2019.