Ett intyg över godkänd prestation i ett skjutprov motsvarar ett separat förvaltningsbeslut.

Lagändringen gör den ”pappersbyråkrati” som förknippas med skjutprov smidigare. Intyget över avlagt skjutprov motsvarar det förvaltningsbeslut som avses i förvaltningslagen (423/2003). Jaktvårdsföreningarna har hittills utöver intyget över godkänt skjutprov också lämnat ett skriftligt beslut i överensstämmelse med förvaltningslagen och anvisningar om rättelseyrkande. Ändringen minskar den administrativa bördan för jaktvårdsföreningarna.

I fortsättningen kommer jaktvårdsföreningarna att ge ett intyg över godkänt skjutprov samt en anvisning om rättelseyrkande till dem som har avlagt ett skjutprov med godkänt resultat och i fråga om underkänt resultat vidare ett skriftligt beslut i enlighet med förvaltningslagen. Ändringen kommer därmed inte att äventyra rättssäkerheten för dem som avlägger skjutprov.

Lagändringen har fört med sig en ny term ”ömsesidigt erkännande av skjutprov”. I sak medför detta inga ändringar i jaktvårdsföreningarnas nuvarande praxis.

Vid jakt på det vilt som avses i 21 § i jaktlagen får således också den vara skytt som har ett motsvarande gällande intyg över skjutprov som avlagts i något annat land och som gäller motsvarande vilt eller den som lämnar jaktvårdsföreningen en utredning om att han eller hon har rätt att i sitt hemland jaga vilt av motsvarande storlek. Jaktvårdsföreningen ger intyg över ömsesidigt erkännande av skjutprov som avlagts utomlands eller av ovan avsedd utredning. Jaktvårdsföreningens intyg gäller i högst tre år.

Ändringen trädde i kraft 1.8.2017.