Det går att bevilja undantag från fredningen för icke fredade fåglar genom att göra en anmälan till Finlands viltcentral. Viltcentralen kan på ansökan godkänna deltagande i anmälningsförfarandet, om det finns ett återkommande behov av sådana undantag på grund av verksamhetens natur och omfattning och det inte finns någon annan tillfredsställande lösning samtidigt som undantag från fredningen inte äventyrar bevarandet av en gynnsam skyddsnivå för fågelarterna i fråga (anmälningsförfarande). Anmälningsförfarande är tillåtet i följande fall:
1) på trafikflygplatser som avses i 75 § 1 punkten i luftfartslagen (864/2014),
2) i livsmedelslokaler som godkänts i enlighet med livsmedelslagen (23/2006)
3) i avfallshanteringsanläggningar,
4)  på bär- och grönsaksodlingar som är större än 1 hektar,
5) på pälsfarmer,
6) på fiskodlingsanstalter, och
7) i anslutning till djurhägn för produktionsdjur.

I sitt beslut om godkännande fastställer Finlands viltcentral de fågelarter som anmälningsförfarandet gäller och anger det maximala årliga fångstantalet per fågelart. En aktör som fått rätt att tillämpa anmälningsförfarande ska varje år lämna in en fångstanmälan till Finlands viltcentral. Om skyddsåtgärderna avslutas eller ändras väsentligt, ska detta meddelas Finlands viltcentral, som bedömer om anmälningsförfarandet ska fortsätta att gälla.

Närmare bestämmelser om ansökan om och godkännande av ett anmälningsförfarande, de villkor som tas in i ett beslut om godkännande, justering av maximiantal, övervakning samt fångstanmälan och tidsfrister för den utfärdas genom förordning av statsrådet.

Finlands viltcentral får återkalla undantag från en fredning som grundar sig på ett anmälningsförfarande, om den som godkänts för förfarandet inte längre uppfyller villkoren, försummar skyldigheten att göra en fångstanmälan eller bryter mot jaktlagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller i väsentlig grad bryter mot de villkor som har tagits in i ett beslut om godkännande.

Den lagändring som gäller för denna helhet träder i kraft 1.1.2018.