I och med lagändringen ska de bestämmelser som gäller transport av jaktvapen även gälla transport av jaktbåge. Med jaktvapen avses ett vapen som med stöd av jaktlagen eller en förordning som utfärdats med stöd av den är godkänd för jakt. På motsvarande sätt ska med jaktbåge avses en båge som med stöd av jaktlagen eller en förordning som utfärdats med stöd av den vara godkänd för jakt.

 

I och med den nya lagen ska även jaktbågar transporteras i ett lämpligt fodral (korrekt transportsätt på den undre bilden)

 

Det är i princip förbjudet att transportera såväl jaktvapen som jaktbågar i motordrivna fordon i terrängen. Det är trots det tillåtet att transportera jaktvapen i terrängen när det gäller att utföra ett tjänsteuppdrag i terrängen av en person i tjänsteutövning och att utföra ett tjänsteuppdrag eller handräckningsuppdrag i terrängen på begäran av polisen, såsom storviltsassistans som ges av viltförvaltningens frivilliga jägare.

I och med lagändringen får ett oladdat jaktvapen eller en jaktbåge transporteras i ett motordrivet fordon i ett fodral, ett skyddat utrymme eller ett utrymme där det inte omedelbart kan användas för jakt, om transporten sker:

1) på ett istäckt vattenområde,
2) på i 13 § i terrängtrafiklagen (1710/1995) avsedda snöskoterleder eller på stråk som utmärkts i terrängen,
3) vid förflyttning i terrängen längs ett etablerat stråk till sådana inkvarteringsställen, inkvarteringsbyggnader eller fastigheter som saknar vägförbindelse,
4) för att hämta ett jaktbyte och för vittjande av fällor för levandefångst eller fotsnaror, och
5) för att föra personer som ska vara skyttar till en skjutplats som jaktledaren i förväg anvisat.

Med ett etablerat stråk avses ett stråk som tydligt kan skönjas i terrängen och som använts av människor. Som etablerade stråk kan också betraktas de stråk som bildas av lokala invånare och renskötare när marken är snötäckt. I fjällen eller i öppen terräng betraktas den rakaste vägen från startplatsen till inkvarteringsstället, inkvarteringsbyggnaden eller fastigheten som ett etablerat stråk. Förflyttningen till inkvarteringsstället, inkvarteringsbyggnaden eller fastigheten är begränsad till etablerade stråk för att underlätta övervakningen. Om det var tillåtet att transportera jaktvapen eller jaktbågar i det syfte som avses i 3 punkten i momentet i ett motordrivet fordon var som helst i terrängen, skulle det bli betydligt svårare att övervaka jakten och hindra olaga jakt.

Ett nytt 5 moment har fogats till paragrafen. Enligt det ska jaktvapen och jaktbågar i fodral, i skyddat utrymme eller i ett utrymme där det inte omedelbart kan användas för jakt få transporteras i motordrivna fordon i terrängen med tillstånd av Finlands viltcentral i stället för av polisinrättningen, om det kan anses föreligga någon annan godtagbar grund för transporten än någon av de som anges ovan. Den gällande lagen innehåller ett bemyndigande att genom förordning av statsrådet utfärda närmare bestämmelser om renskötares rätt att transportera vapen när de utför renskötselarbete. Detta bemyndigande har upphävts, men renskötare anses i fortsättningen omfattas av en annan godtagbar grund för att transportera vapen, och Finlands viltcentral kan därför i fortsättningen på förslag av renbeteslagets renvärd bevilja en renskötare som utför renskötselarbete tillstånd att transportera jaktvapen i ett motordrivet fordon i terräng. Finlands viltcentral kan utfärda närmare bestämmelser om transport av vapen.

Finlands viltcentral har rätt att återkalla ovan avsedda tillstånd, om tillståndshavaren bryter mot bestämmelserna i jaktlagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Detsamma gäller om tillståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkoren i tillståndet. Under samma jaktår kan den vars tillstånd har återkallats inte beviljas något nytt motsvarande tillstånd förrän återkallandet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller återkallandet har upphävts.

Att tillståndsbehörigheten överförs från polisen till Finlands viltcentral är motiverat och naturligt med tanke på kunderna eftersom alla de tillståndstjänster för medborgarna som gäller jakt då koncentreras till Finlands viltcentral.

Ändringen trädde i kraft den 1.8.2017.