Det har gjorts en teknisk ändring i paragrafen av 83 d § i Jaktlagen. Enligt den ändras paragrafens rubrik och hänvisningen i 1 mom. så att den motsvarar den gällande polislagen (872/2011) och bestämmelserna i 2 kap. 16 § i den.