Metsästysasetuksen 5 a §:ssä säädetään eräiden riistalajien metsästyksessä edellytettävästä saalisilmoituksesta. Asetusmuutoksen myötä pakollinen saalisilmoitusvelvollisuus laajennetaan kattamaan taantuneet riistavesilinnut.

1.8.2020 alkaen Suomen riistakeskukselle on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus jo aiemmin listalla olleiden metsäkauriin, villisian, hillerin ja metsähanhen lisäksi myös saaliiksi saadusta haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta. Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen palvelun kautta. Kätevimmin ilmoitus hoituu kirjaamalla saalis Oma riista -palveluun.

Edellä mainittujen riistavesilintujen kannat ovat taantuneet merkittävästi. Metsästyksen kestävyyden turvaamiseksi on välttämätöntä parantaa niitä koskevan saalistiedon luotettavuutta. Riistavesilinnuista saalisilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät enää saalismäärältään yleiset riistalajit sinisorsa, tavi ja telkkä sekä hanhista meri- ja kanadanhanhi, joiden kannat ovat vakaat. Metsästäjien näkökulmasta on selkeää, että kaikista muista kuin kolmesta yleisestä sorsalajista ja kahdesta hanhilajista tehdään ilmoitus.

Saaliin pyyntiajankohtana ilmoitetaan päivämäärä, jolloin yksilö saatiin saaliiksi sekä pyyntipaikkatietona kunta tai Suomen talousvyöhyke, jossa yksilö saatiin saaliiksi. Muutoksella selkeytetään sääntelyä ja varmistetaan saalistietojen riittävä tarkkuus riistakantojen käytön suunnittelua varten. Muista lajeista poiketen, saaliiksi saadusta villisiasta on jatkossakin ilmoitettava pyyntipaikan koordinaatit afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi.

Saalisilmoitusvelvollisuus korostaa lajintunnistustaitojen tärkeyttä. Riistavesilintujen lajintunnistusta voi harjoitella videoiden ja kuvien avulla esimerkiksi Riistainfon lajintuntemusvideoiden avulla.

HUOM! Metsästysasetuksen 5a §:n muutokset tulevat voimaan 1.8.2020.