Sisäministeriö tiedottaa

Tiedotetta tarkennettu 19.12.2019. Muutokset korostettu.

Metsästysaseiden kohdalla harrastuksen jatkumisen osoittaminen koskee:

13.6.2011 tai sen jälkeen myönnettyä pistoolin, revolverin, pienoispistoolin tai pienoisrevolverin lupaa:

  • toimitettava poliisille viiden vuoden välein riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta tai ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta
  • todistusmallit: www.poliisi.fi/luvat/ampuma-aseluvat

15.7.2019 tai sen jälkeen myönnettyä itselataavaa kertatulta ampuvan kiväärin, haulikon tai pienoiskiväärin lupaa:

  • toimitettava poliisille viiden vuoden välein selvitys harrastuksen jatkumisesta ja lupaedellytysten voimassaolosta. Poliisihallitus antaa myöhemmin ohjeet siitä, kuinka selvitys harrastuksen jatkumisesta on annettava ja mitä selvityksen tulee sisältää.

Ampuma-aselaki 53 a §: Luonnollisen henkilön, jolla on toistaiseksi voimassa oleva hallussapitoon oikeuttava lupa 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettuun ampuma-aseeseen, erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen taikka ampuma-aseeseen, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle selvitys 45 §:n 5–10 momentissa tarkoitetun lupaedellytyksen voimassaolosta. Esitettävällä selvityksellä on osoitettava, että luvanhaltija edelleen aktiivisesti harjoittaa luvan myöntämisen perusteena ollutta toimintaa tai muuta toimintaa, johon kyseistä ampuma-asetta koskeva lupa olisi voitu myöntää.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

Aseen haltijan tulee itse olla aktiivinen selvityksen toimittamisessa, poliisi ei sitä pyydä. Selvityksiä tarvitaan vain yksi, vaikka aseita olisi useampi.

 

Lakimuutos tuli voimaan 15.7.2019