Vuonna 2018 metsästyslain muutoksen yhteydessä metsästyslain 27 §:ään lisättiin uusi 3 momentti, jonka mukaisesti Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia ja että pyyntilupaa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla alueella.

Lisäyksen tarkoituksena on selkeyttää pyyntilupamenettelyä ja pyyntiluvan nojalla metsästämistä. Nykyisen säätelyn ja sen nojalla muodostuneen oikeuskäytännön mukaan Suomen riistakeskus on voinut jättää pyyntilupia myöntäessään huomioon ottamatta sellaiset alueet, jotka eivät täytä pyyntilupa-alueen vähimmäiskokoa ja yhtenäisyyttä koskevia vaatimuksia. Päätöksissä ei kuitenkaan ole voitu ottaa kantaa siihen, millä alueella pyyntilupa on voimassa ja saako kyseisiä alueita käyttää metsästykseen. Tämä on johtanut myös pyyntiluvansaajien oikeusturvan kannalta hankalaan tilanteeseen ja joissakin tapauksissa tällaisilla niin sanotuilla sirpalealueilla metsästäminen on tulkittu lainvastaiseksi. Niin sanotuilla sirpalealueilla eli yhtenäisen lupa-alueen ulkopuolella olevilla irrallisilla alueilla metsästämistä ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista sallia ja siksi lisäyksen perusteella Suomen riistakeskuksen on rajattava pyyntilupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä pyyntiluvan myöntämisen edellytyksiä. Lisäksi pyyntilupaa saa käyttää jatkossa vain pyyntilupapäätöksessä rajatulla alueella.

Metsästyslain 27 §:n 3 momentissa Suomen riistakeskukselle annettu pyyntilupa-alueiden rajausoikeus tuli voimaan 1.2.2019.