Voimassa olevan metsästysasetuksen 22 §:n mukaan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

Edellä tarkoitettu vaatimus ei ole koskenut metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta. Tätä säännöstä on nyt täydennetty siten, että oranssia tai oranssinpunaista väriä ei tarvitse olla metsästäjän päähineessä, eikä vaatteissa myöskään silloin, kun metsästäjä metsästää metsästysjousella. Tämä on perusteltua, koska jousella metsästys on lyhyen ampumaetäisyyden ja hyvän laukauksen edellyttämän eläimen rauhallisuuden vuoksi niin vaativaa, että metsästäjän vaatetuksella ja suojaväreillä on erityistä merkitystä pyynnin onnistumiselle.

Tässä yhteydessä poikkeuksia sovellettaessa on kuitenkin huomattava, että hirvieläinten seuruemetsästyksessä on pääasiallisesti oltava metsästyksenjohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia metsästyksen turvallisuudesta. Tapauskohtaisesti voi olla perusteltua, että rakennelman suojasta tai jousella metsästävä henkilö käyttää oranssia vaatetusta siirtyessään metsästyspaikalle ja sieltä pois sekä maastossa saaliseläintä etsittäessä ja käsiteltäessä.

Suomen riistakeskus tulkitsee säännöstä niin, että hirvieläinten seuruemetsästyksessä oranssin vaatetuksen käyttö on perusteltua myös jousta käyttävälle metsästäjälle metsästyksen turvallisuuden ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen vuoksi. Lisäksi metsästyksenjohtaja voi metsästysasetuksen 23 §:n nojalla edellyttää oranssin vaatetuksen käyttämistä myös jousella metsästävältä.

Muutos tuki voimaan 1.8.2017.