Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jolla muutetaan Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017 – 2019 annettua asetusta 1 – 3 §:n osalta.

1 § Suomen riistakeskuksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Muutokset:
Suomen riistakeskus voi jatkossa myöntää poikkeusluvan metsästysaseen ja metsästysjousen kuljettamiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa. Lupatoimivalta on siirtynyt 1.8.2017 alkaen poliisilta Suomen riistakeskukselle. Annetusta päätöksestä peritään 33 euron maksu.

Rauhoittamattomien lintujen pyydystämisen osalta otetaan käyttöön Metsästyslain 41 b §:n 3 momentin mukaisten ehtojen täyttyessä ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelystä tekemästään päätöksestä Suomen riistakeskus perii 70 euron maksun. Ilmoitusmenettely tulee voimaan vasta 1.1.2018.

2 § Suomen riistakeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Muutokset:
Metsästyslain 41 §:n 2 momentin nojalla annettu eläimen häiritsemistä koskeva päätös on maksuton.

3 § Riistanhoitoyhdistyksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Muutokset:

Pykälän kolmannesta kohdasta poistetaan sanat ”ulkomaalaiselle annetusta”, koska myös suomalaiset ovat voineet suorittaa ampumakokeita ulkomailla, joita vastaan riistanhoitoyhdistys kirjoittaa heille suomalaisen ampumakoetodistuksen.

Riistanhoitoyhdistyksen perimät maksut pysyvät euromääriltään ennallaan:

1) metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa koekerralta;
2) ampumakokeesta 20 euroa koekerralta;
3) metsästyslain 21 a §:ssä tarkoitetusta ampumakoetodistuksesta 15 euroa;
4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuksen aktiivisuudesta
annettavasta todistuksesta 27 euroa.

Muutokset tulivat voimaan 21.8.2017