Hyväksytysti ampumakokeen suorittaneelle annettava todistus vastaa erillistä päätöstä.

Lainmuutoksella sujuvoitetaan ampumakokeisiin liittyvä ”paperibyrokratiaa”. Ampumakokeen hyväksytystä suorittamisesta annettava ampumakoetodistus vastaa sellaisenaan hallintolaissa (423/2003) tarkoitettua päätöstä. Aikaisemmin riistanhoitoyhdistykset ovat antaneet ampumakoetodistuksen lisäksi hallintolain mukaisen kirjallisen päätöksen ja siihen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen. Muutoksella kevennetään riistanhoitoyhdistyksille koitunutta hallinnollista taakkaa.

Riistanhoitoyhdistykset antavat jatkossa ampumakokeen hyväksytysti suorittaneille ampumakoetodistuksen ja oikaisuvaatimusosoituksen sekä hylätyissä suorituksissa edelleen myös hallintolain edellyttämän kirjallisen päätöksen. Muutoksella ei näin ollen vaaranneta asiakkaiden oikeusturvaa.

Lainmuutos toi mukanaan uuden termin ”ampumakokeen vastavuoroinen tunnustaminen”. Asiallisesti tämä ei muuta nykyisiä käytäntöjä riistanhoitoyhdistyksissä.

Näin ollen metsästyslain 21 §:ssä tarkoitettuja riistaeläimiä metsästettäessä ampujana saa toimia myös se, jolla on voimassa oleva ampumakoetodistusta vastaava todistus muussa maassa suoritetusta vastaavia riistaeläimiä koskevasta ampumakokeesta tai joka antaa riistanhoitoyhdistykselle selvityksen siitä, että hänellä on kotimaassaan oikeus metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä. Riistanhoitoyhdistys antaa todistuksen toisessa maassa suoritetun ampumakokeen tai edellä tarkoitetun selvityksen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Riistanhoitoyhdistyksen antama todistus on voimassa enintään kolme vuotta.

Muutos tuli voimaan 1.8.2017.