Eduskuntakäsittelyn aikana maa- ja metsätalousvaliokunta lisäsi Metsästyslakiin uuden pykälän, jolla perustetaan saalisrekisteri. Valiokunta piti tarpeellisena, että metsästyslaissa tarkoitetuista saalisilmoituksista muodostuvasta saalisrekisteristä säädetään metsästyslaissa.

Saalisrekisterin rekisterinpitäjänä toimii Suomen riistakeskus. Rekisteriä tullaan käyttämään riistakantojen seurantaan ja käytön suunnitteluun, metsästyksen valvontaan sekä tilastojen laatimiseen.

Saalisrekisteriin merkitään saalisilmoitusten perusteella:
1) metsästäjän nimi,
2) metsästäjänumero,
3) tiedot pyydystetystä eläimestä ja
4) pyydystämistä koskeva aika ja paikka.

Noilla 3 kohdan tiedoilla voidaan tarkoittaa muun muassa saaliseläimen lajia, ikää sekä sukupuolta koskevia tietoja.

Saalisrekisterin tietojen julkisuuteen ja luovuttamiseen tullaan soveltamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999). Viranomaisen asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vapaa-ajan harrastuksista, ovat julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä. Saalisrekisteristä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tietoja riistakantojen seurantaa ja käytön suunnittelua sekä metsästyksen valvontaa varten maa- ja metsätalousministeriölle, riistanhoitoyhdistyksille, Luonnonvarakeskukselle, Metsähallitukselle, metsästyksen valvonnasta vastaaville viranomaisille sekä riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojille. Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla. Metsästyksen valvonnasta vastaavia viranomaisia ovat poliisin, rajavartiolaitoksen, tullin sekä Metsähallituksen virkamiehet.

Muutos tuli voimaan 1.8.2017.