TIETOSUOJASELOSTE

Suomen riistakeskuksen sähköinen Riistainfo -palvelu (Riistainfo.fi).
Riistainfo -palvelun käytöstä, ilman sisäänkirjautumista, ei kerry tai kerätä mitään käyttäjä- tai henkilötietoja. Henkilöön liittyviä tietoja jää rekisteriin vasta Oma riista -tunnuksilla kirjautumisen jälkeen. Kirjautumista vaativia kursseja ovat ne, joista tarvitaan henkilölle suoritusmerkintä tai todistus. Lisäksi myytävät sähköiset tuotteet vaativat kirjautumista, jotta henkilö voi palata lukemaan ostamaansa tuotetta.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Suomen riistakeskus
Y-tunnus:
0201724-4
Postiosoite:
Sompiontie 1, 00730 Helsinki
Sähköposti:
kirjaamo@riista.fi
Puhelin:
029 431 2001

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi:
Marko Mikkola, erikoissuunnittelija, Palvelut
Postiosoite:
Labkotie 2, 36240 Kangasala
Puhelin:
029 431 2282, Marko Mikkola
Sähköposti:
marko.mikkola@riista.fi

3. Rekisterin nimi
Suomen riistakeskuksen sähköinen Riistainfo -palvelu. Henkilötietojen osalta Riistainfo -palvelun henkilörekisteri.

4. Rekisterin tietosisältö
Riistainfo -palvelua käyttävistä ei pääsääntöisesti kerry tai kerätä mitään henkilötietoja. Kaikkien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat kuitenkin palvelimen lokitiedostoihin. Henkilörekisteri syntyy palveluun Oma riista -tunnuksilla kirjautuneista käyttäjistä.
Rekisterissä käsitellään
– palveluun Oma riista -kirjautuneista ja kirjautuneena kursseja suorittaneista kerätään seuraavia henkilötietoja
– nimi, sähköpostiosoite ja ryhmät joihin palvelussa kuuluu (osa kursseista tulee näkyville vain, jos henkilö kuuluu kyseiseen ryhmään, esim. Julkisten hallintotehtävien kertauskoulutusryhmät)
– palveluun rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika
– tietoja kirjautuneen henkilön suorittamista koulutuksista ja koesuorituksista
– aloitetut kurssit
– suoritetut kurssit
– oppitunnin ja kurssin aloitusaika, klo ja pvm
– oppitunnin ja kurssin lopetusaika, klo ja pvm
– oppitunnin tila hyväksytty/hylätty
– kurssin tila suoritettu/hylätty
– eteneminen oppitunnilla ja kurssilla, suoritettu %
– arvosanojen keskiarvo, %
– pakollisten tenttien vastaukset
– sähköisiä tuotteita ostaneista kerätään rekisteriin tilauksen yhteydessä nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

– mahdolliset henkilön suostumuksella kerätyt tiedot
Rekisterissä on tietoja 1.5.2016 alkaen.

5. Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys
Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

6. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus
Riistainfo -palvelun tarkoituksena on tarjota kansalaisille nykyaikainen ja paikasta riippumaton tapa opiskella ja suorittaa kokeita. Kirjautumisen takana olevat kurssit mahdollistavat henkilöiden ja suoritusten kytkemisen todistettavasti toisiinsa, jolloin suoritusmerkintöjen ja todistusten antaminen on mahdollista. Suoritustiedot on mahdollista siirtää sähköisen rajapinnan kautta henkilön Oma riista -profiiliin Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelussa. Ostettujen sähköisten tuotteiden osalta kirjautuminen mahdollistaa ostetun tuotteen lukemisen myös myöhemmin, sillä tuote säilyy luettavana Oma riista -tunnusten takana.
Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• ongelmatilanteiden ratkaiseminen
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
• palvelun toteuttaminen,
• asiakastapahtumien varmentaminen,
• asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen,
• analysointi, raportointi ja tilastointi,
• muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi tai siihen asti, että henkilö pyytää niitä poistettavaksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin ei tallennu tietoja valtaosasta käyttäjistä. Tietoja tallentuu Oma riista -kirjautumisen yhteydessä, kirjautuneiden henkilöiden suorittaessa kursseja sekä sähköisiä tuotteita ostettaessa.
• Oma riista -kirjautumisen yhteydessä, Suomen riistakeskuksen ylläpitämästä metsästäjärekisteristä ja VRK/Väestötietojärjestelmästä.

• Riistainfo -palvelun statistiikasta (opiskelemiseen liittyvät tiedot)

• Henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä sähköisiä tuotteita ostettaessa

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Säännönmukaisesti tietoja luovutetaan kirjautuneista käyttäjistä:
Julkisten hallintotehtävien kertauskoulutuksista siirretään koulutuksen suoritustieto Suomen riistakeskuksen Oma riista -palveluun henkilön omassa profiilissa nähtäväksi. Myös muista kirjautuneena suoritetuista koulutuksista voidaan siirtää suoritusmerkintöjä vastaavalla tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti Oma riista -palvelun tietosuojaselosteen kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Suomen riistakeskuksen virkavastuulla toimivat toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Lisäksi henkilön yhteystietoja on oikeus käsitellä henkilöillä, jotka toimivat henkilön antamalla suostumuksella. Lisäksi oikeus voidaan antaa sopimuksen perusteella riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle osana Oma riista- ja Riistainfo -palveluiden neuvontapalvelujen tuottamista.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Kullakin käyttäjällä on oma Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelussa luotu käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Käyttäjät eivät pääse katsomaan toistensa käyttäjätietoja.
Ylläpitäjien osalta lokitetaan sisäänkirjautumiset, uloskirjautumiset ja sivujen katselut standardi-acces-login avulla.
Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palveluun otetaan yhteys suojatulla verkkoyhteydellä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan henkilöt, joilla on siihen työtehtävänsä perusteella tarve.

11. Tietojärjestelmän julkinen osoite
Tietojärjestelmän julkiset osoitteet ovat https://www.riistainfo.fi/ ja https://koulutus.riista.fi/.
(versio 1.1, 16.4.2020)