Sisäministeriö on muuttanut ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetuista turvakaapeista annettua asetusta. Jatkossa ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitettujen turvakaappien tulee täyttää eurooppalaisissa standardeissa turvallisuustasolta edellytetyt vaatimukset kansallisen standardin sijaan.

Asetuksesta poistetaan viittaus kansalliseen standardiin SFS 5870 ja korvataan se eurooppalaisilla standardeilla EN 14450 taso S1 ja EN 1143-1 taso 0. Turvakaapin on siis täytettävä vähintään jommankumman standardin turvallisuustasoa koskevat vaatimukset. Poliisihallitus voi tarvittaessa antaa lausunnon siitä, vastaako muu kuin näiden standardien mukaan testattu ja sertifioitu turvakaappi turvallisuudeltaan vähintään samaa tasoa.

Muutoksen taustalla on tarve kumota eurooppalaisen standardin kanssa samalla soveltamisalalla oleva kansallinen standardi. Eurooppalaisten standardien käytöllä pyritään edistämään tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan sisämarkkinoilla. Muutoksella varmistetaan se, että markkinoilla on jatkossakin saatavilla usean eri hintaluokan turvakaappeja, jotka täyttävät ampuma-aselain edellyttämät vaatimukset murtoturvallisuudesta ja lukittavuudesta.

Eurooppalaisten standardien mukaiset turvakaapit ovat jo nykyisten säädösten mukaan sallittuja, sillä Poliisihallitus on antanut lausuntoja niiden vastaavuudesta kansallisen standardin kanssa. Asetusmuutoksen myötä vaadittavat standardit selkeytyvät ja markkinoille saadaan erihintaisia turvakaappeja. Tämän uskotaan kannustavan turvakaapin hankkimiseen aseiden säilyttämiseksi silloinkin, kun laissa ei ole siihen velvoitetta. Tällä olisi osaltaan myönteinen vaikutus aseturvallisuuteen.

Aseiden säilyttämistä koskevat perussäännökset ovat ampuma-aselaissa. Vastuu ampuma-aseen asianmukaisesta ja huolellisesta säilyttämisestä on aseen haltijalla. Asetuksen siirtymäsäännöksen mukaan nykyisten vaatimusten mukaisen turvakaapin omistajalle ei muutoksen johdosta synny velvollisuutta hankkia uutta turvakaappia. Asetus tulee voimaan 1.3.2018.

Enintään viiden aseen säilyttämiseen ei edelleenkään vaadita turvakaappia.