Metsästysasetuksen muutoksella pyritään vähentämään ja ennaltaehkäisemään hirvieläinten, erityisesti hirven, aiheuttamia vahinkoja säätämällä Suomen riistakeskukselle mahdollisuus ohjata pyyntilupien käyttämistä pyyntilupa-alueen sisällä.

Metsästysasetuksen 6 §:ä muutettiin siten, että hirvieläimen metsästystä koskevaan pyyntilupahakemukseen tulee liittää nykyisin edellytettyjen selvitysten lisäksi luettelo niistä kiinteistörekisterin yksiköistä tai niiden osista, joiden alueella hirvieläimen metsästys tapahtuu. Luettelon liittäminen jokaiseen pyyntilupahakemukseen sujuvoittaa lupamenettelyä ja vähentää lisäselvitysten tarvetta. Helpoiten kiinteistöluettelon saa muodostettua ja liitettyä pyyntilupahakemukseen määrittelemällä metsästysalueen ja jättämällä hakemuksen Oma riista -palvelussa.

Metsästysasetuksen 7 §:ä tarkennettiin siten, että Suomen riistakeskuksella on mahdollisuus määrätä pyyntilupien alueellisesta kohdentumisesta pyyntilupa-alueen sisällä. Lisäys on tarpeen hirvikannan hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen riistakeskus voi jatkossa ohjata pyyntilupien kohdentamista pyyntilupa-alueen sisällä. Tarve voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa luvansaajalla on samaan pyyntilupapäätökseen sisältyviä alueita eri hirvitalousalueilla tai verotuslohkoilla tai mikäli jonkin alueen hirvivahingot ovat erityisen suuret.

Metsästysasetuksen 6 §:n ja 7 §:n muutokset tulivat voimaan 1.2.2019.