På den här sidan hittar du information om den finländska jakten samt praktiska anvisningar för en ansvarsfull jakt. Broschyren På jakt i Finland finns på olika språk för utländska jägare hittar du på adressen: https://riista.fi/sv/publikationer/broschyrer/ (riista.fi)

En ung ringduva i händerna.
Bild: Hannu Huttu

Ansvarsfull jakt

Principerna för ansvarsfull jakt vägleder jägaren att förbinda sig till de värderingar som samhället accepterar. Varje jägare kan förstärka acceptansen av jakt genom sina egna handlingar. I principerna understryks vikten av jägarens ansvar och jaktens säkerhet. Dessutom är det viktigt att uppskatta och respektera viltet, naturen och andra människor samt rättvisan.

En viltåker harvas med traktor.
Att anlägga en viltåker är ett bra sätt att upprätthålla och skapa skydd och föda för viltet. En ansvarsfull jägare strävar i mån av sina möjligheter att skapa goda levnadsvillkor för viltet. Bild: Joni Saunaluoma.

Främja acceptansen och uppskattningen av jakt genom dina handlingar. Respektera naturen och viltet. Värna om jakten som en del av den finländska kulturen och respektera godkända vildmarksmetoder. Främja väl övervägd och lugn jakt. Behandla och sköt din hund väl på ett tillbörligt sätt. Håll naturen ren. Var en öppen och ärlig förespråkare för jakten. Följ lagstiftningen och goda seder. Kom ihåg att du representerar hela jägarkåren.

Ta hand om säkerheten. Hantera alltid vapnet som om det skulle vara laddat. Innan du avlossar skottet ska du ha klart för dig var övriga jägare, andra som rör sig ute i naturen och hunden befinner sig. Skjut endast mot en säker bakgrund. Beakta bebyggelse och trafik då du jagar eller utfodrar vilt.

Se till att principen för hållbart nyttjande förverkligas. Jaga alltid enligt principen för hållbart nyttjande. Delta i inventeringar av viltbestånden och anpassa din jakt enligt viltets reproduktionsförmåga. Följ byteskvoterna och jaga selektivt och övervägt. Gör din andel av viltvårdsarbetet och motivera din jakt med ett noggrant tillvaratagande av bytet eller en naturvårdande målsättning.

Respektera viltet. Kom ihåg att alla viltarter och -individer har samma värde. Skjut bara på avstånd som är säkra för dig och endast på vilt som du med säkerhet har identifierat. Orsaka inte onödigt lidande för viltet. Gör ditt yttersta för att hitta och ta tillvara ett skadat vilt. Respektera ditt byte och hantera det med aktning. Kom ihåg det också då du delar jaktstämningar på sociala media.

Utveckla och underhåll dina kunskaper och färdigheter. Lär dig mer om natur, vilt och jakt. Utveckla din artkännedom och skjutskicklighet.

Sköt om dina relationer till markägarna. Kom överens med markägaren om jakt och viltvårdsåtgärder, som till exempel placeringen av utfodringsplatser. Bevaka markägarens intressen och informera hen vid behov även om andra frågor. Fråga alltid om lov om du vill röra dig på odlingar, ägovägar och ingärdade ägor.

Visa hänsyn till bosättning och andra som rör sig i naturen. Var vänlig och tolerant mot andra som rör sig i naturen. Handla i allt på ett sådant sätt, att andra människor kan känna sig trygga. Användning av alkohol hör inte ihop med jakt.

Respektera andra jägare. Respektera andras rätt till jakt. Var en rejäl jaktkamrat. Skryt inte med ditt byte och var inte avundsjuk på andras byten. Samarbeta med jägarna i ditt närområde och var en rejäl samarbetspartner.

Vilttriangelinventering. Tre människor i rad.
Att delta i vilttriangelinventering och uppföljning av viltstammarna hör till varje ansvarsfull jägares uppgifter. Bild: Hannu Huttu

Etapper i ansvarsfull jakt

  1. Väntandet på viltet, sökandet, hittandet och att komma på lämpligt fångsavstånd.
  2. Avlivande av den utvalda bytesindividen så smärtfritt som möjligt
  3. Respekt för bytet och noggrant tillvaratagande

Naturvårdande målsättningar eller skadebaserad grund kan vara orsak till att avvika från noggrant tillvaratagande.  Sådant är till exempel fångst av främmande invasiva arter och icke fredade fåglar.

Flytande minkfälla i skyddshölje.
Fångst av främmande rovdjur bör ingå i varje ansvarsfull jägares jaktsortiment. Genom att minska på främmande rovdjur kan man trygga häckningen för de fåglar som häckar på marken. Bild: Mikko Alhainen.

 

Pärmbild av broschyren På jakt i Finland.

På jakt i Finland (PDF)