Sjöfåglar jagas i allmänhet med hagelgevär. Förutom hagelgevär kan man även använda miniatyrgevär eller gevär samt jaktbåge. Sjöfågeljägaren ska även beakta 33 § i jaktlagen, enligt vilken blyhagel inte får användas vid jakt på sjöfågel. Sjöfågeljägaren bör känna sina redskap bättre, eftersom användningen av hagelmaterial som ersätter bly ändrar kravnivån på de vapen och patroner som används.

Vapen och patroner

Hagelgevär

I Finland förbjöds användningen av blyhagelpatroner vid jakt på sjöfågel år 1996. Det betyder att de hagel som används i hagelpatronerna vid jakt på sjöfågel måste vara av stål, vismut, tenn/zink, volfram eller något annat material som ersätter bly. Stålhagelpatroner är de överlägset förmånligaste patronerna som ersätter blyhagelpatroner. Innan man skaffar patronerna är det skäl att ta reda på om hagelgeväret lämpar sig för stålhagel.

Symbolen av en lilja.

 

Det säkraste märket är symbolen Fransk lilja på hagelgevärets pipa, eller texten steel shot. Ibland är det svårt att hitta märkningen, men uppgifterna finns också i vapnets instruktionsbok. Diskutera med en sakkunnig vapensmed eller med importören om du är det minsta osäker. Om ditt vapen är stålhageldugligt och kontrolltryckt för 1320 bar, kan du använda patroner i klassen High Performance. Patronförpackningen ska vara försedd med märkningen High Performance. På marknaden finns även koppar- och volframpatroner, vilka är hårda material och med några undantag kräver stålhageldugligt hagelgevär. Patroner som är laddade med hårda hagelmaterial i High Performance-klass rekommenderas i allmänhet inte för trångborrningar som är mindre än halv trångborrning (…/M). Stålhagelpatroner ger ofta en träffbild motsvarande full trångborrning redan med en halv trångborrning.

Om ditt vapen inte är kontrolltryckt för stålhagelpatroner, men det är i gott skick och trycktestat, kan man med vapnet skjuta patroner i klassen standard steel. Patroner i klassen Standard steel har hagel med maximal storlek 3,25 mm och maximal hastighet 2,5 meter från pipan får vara 425 m/s. Dessutom får patronens tryck vara maximalt 740 bar och det vapen som används borde vara kontrolltryckt för 930 bar. Med dessa patroner kan man skjuta säkert, trots att vapnet skulle vara försett med full trångborrning. Med äldre hagelgevär kan man skjuta säkert även med vismut- samt tenn-/zinkhagelpatroner. Dessutom finns på marknaden patroner som är laddade med Tungsten Matrix-hagel. I dessa är volfram blandat med polymerer. Polymer gör haglen mjuka och volfram gör dem tillräckligt tunga. Dessa hagel är till sin densitet (täthet) och även till sina övriga egenskaper liknande bly och lämpar sig för hagelgevär som inte är kontrolltryckt för stålhagel.

Lämplig hagelstorlek i stål är grovt beräknat två storlekar (0,5 mm) större än vid användning av bly. Med andra ord, om du vid jakt skulle använda 2,75–3 mm blyhagel är stålhaglets storlek 3,25–3,5 mm. Vid användning av volfram är storleken däremot en till tre storlekar mindre än blyhagel, beroende på densiteten (tätheten) hos det volframhagel som används.

Stålhagel kan rikoschettera ännu lättare än blyhagel, vilket gör att om man skjuter i vatten måste man alltid vara fullständigt säker på att det inte finns andra jägare i vassen på stranden mitt emot. Ett säkert råd vid jakt på sjöfågel är att när hagelgevärspiporna vid avfyrningen inte sjunker under 45 graders vinkel, är man på den säkra sidan.

Numera finns det också hagelpatroner med hagelkoppar som förmultnar. När hagelpatronen avfyras flyger förutom hagelsatsen även hagelkoppen ur pipan. Om koppen istället för plast är av ett material som förmultnar, minskar det mängden plast som hamnar i naturen.

Miniatyrgevär/Gevär

Sjöfåglar kan jagas även med gevär. Oftast är det inte möjligt av säkerhetsskäl, eftersom gevärskulan är väldigt farlig i synnerhet när man skjuter horisontellt. Eventuellt kan det emellertid vara möjligt i vildmarksförhållanden, i synnerhet om man har möjlighet att skjuta snett neråt från en högre plats i terrängen. Dessutom kan miniatyrgevär vara användbart till exempel vid jakt på havsfåglar, om det uppstår behov att avliva en skadad fågel. Vid användning av kulvapen måste man alltid vara hundra procent säker på att bakgrunden är trygg, och man ska komma ihåg att en kula väldigt lätt kan rikoschettera även på vattenytan. Användningen av kulvapen kan vara helt förbjuden eller tidsmässigt begränsad på vissa vattenområden. Kontrollera alltid eventuella begränsningar som gäller i området.

Jaktbåge

Med en laglig jaktbåge får man jaga även sjöfåglar.

Jaktbåge lämpar sig väl för jakt på sjöfågel. Karakteristiskt för jaktbåge är tysthet och korta säkerhetsavstånd. Eftersom jaktbågen är så gott som ljudlös, kan man med den jaga även på bullerkänsliga ställen eller på områden som kräver ostördhet, där det inte nödvändigtvis är vettigt att använda krutvapen. Jaktbåge lämpar sig bäst för vaktjakt, men även för smygjakt och andra jaktformer. Vid jakt på andar kan man fästa en lina i pilen för att kunna dra bytet till stranden. Jaktförordningen kräver ändå inte detta.

Lagliga jaktbågar för jakt på sjöfåglar, liksom även för jakt på andra viltarter som får skjutas med jaktbåge, är de som hålls spända med handkraft. I jaktförordningen fastställs att kraften som krävs för att spänna en pilbåge ska vara minst 180 newton (40, 5 pund/18,4 kilogram). Det är inte tillåtet att vid jakt använda tavelspets, utan pilen måste alltid vara försedd med jaktspets.

Träning

Träning på skjutbana

Det lönar sig att börja träna på skjutbana så fort banorna öppnar på våren. Det lönar sig att träna regelbundet. Det är bra att delta i föreningens regelbundna träningsturer eller att samla ihop ett eget kamratgäng och komma överens om exempelvis en gemensam träningstid i veckan.

Vapen- och pilbågeservice, uppdatering av utrustning och inskjutning av kulvapen lönar det sig att sköta om i god tid före jaktsäsongen. Vid träning med hagelgevär ger jakthagelgevär och jakttrap en god grund. Compak sporting rekommenderas på grund av att det är en omväxlande gren för all jakt och i grenen betonas även en god förmåga att bedöma avstånd. Förmågan att bedöma avstånd är en viktig egenskap för sjöfågeljägaren. Det öppna vattnet gör att det ofta är svårt att bedöma avstånd. Bulvaner och vettar kan även användas som hjälp, så att man efter utplaceringen mäter ut avstånden till skjutplatsen. Då vet man att när fågeln är vid en viss bulvan är avståndet till exempel 30 meter.

Testning av patroner

Vikten av att testa hagelgevärets patroner betonas vid jakt på sjöfågel, eftersom de använda patronerna beter sig annorlunda än blypatroner. Träffbilderna ska granskas när man skjuter med sitt eget hagelgevär, eftersom patronens träffbild alltid är vapenspecifik. Hagelgeväret anpassas till storleken på viltarten och vid skott på papper ska man se på träffbildens jämnhet och täckning. Mitt i träffbilden ska man tänka sig fågelns storlek, så att en tillräcklig mängd hagel träffar även fågelns vitala områden.

För en fågel av gräsandens storlek är en lämplig stålhagelstorlek 3,25–3,5 mm och haglen borde vara i en 70 cm stor träffbild så att 85–90 stycken är jämnt utspridda, för att man ska kunna anta att några av dem träffar vitala områden och fågeln säkert ska falla. För en fågel av en krickas storlek är rätt stålhagelstorlek 2,75–3 mm och antalet hagel i träffbilden 135–145 stycken. Val av rätt hagelgevär är alltid beroende av skjutavstånd, vilken art som jagas samt av hagelmaterialets densitet (täthet).

Träffbilder för olika trångborrningsgrad och hagelstorlek.

Bekanta dig med Finlands Jägarförbunds hagelräknare (på finska)(metsastajaliitto.fi)

Ett etiskt viltskott

Skjutavstånd

Vid jakt på sjöfågel, liksom vid jakt på övriga viltarter, måste jägaren kunna anpassa skjuttillfällena till den egna skjutfärdigheten. Om det under träningen har framkommit att de egna skjutfärdigheterna inte är tillräckliga för den yttre gränsen av hagelgevärets maximala räckvidd (+-35 m) måste jägaren klara av att låta bli att skjuta. För att skjuta en snabbt flygande kricka på 35 meters avstånd krävs skjutskicklighet, och den bästa lösningen är ofta att vänta att fåglarna kommer närmare.

Vilken patron som används har också betydelse. Det effektiva skjutavståndet för patroner av standard steel-klass är inte samma som för effektiva volframpatroner eller stålhagelladdningar i High Performance-klass. Standard steel-patronen fungerar, men i vissa fall, som t.ex. flyende fåglar, måste skjutavstånden förkortas.

Skadskjutna fåglar och användning av apporterande hund

Vid jakt på sjöfågel rekommenderas användning av apporterande hund starkt. En duktig apportör hittar eventuella skadskjutna fåglar, vilket även gör jakten mer effektiv. Vid användning av apporterande hund är pipkontrollen extra viktig, och det lönar sig att också diskutera med hundföraren hur man ska agera under jakten. Det är bra att komma ihåg att det även kan finnas andra jägare ute på sjön som också använder hund – kom ihåg att ta hänsyn till dem. Om du inte har en egen apporterande hund, kan du kontakta hundföreningarna i ditt område. Det är möjligt att du via dem kan hitta en hundförare med hundar.

 

Huvudrubrik: Vapen och avfyrning. Underrubriker: Träning, Val av patron, Etiskt viltskott.