Tältä sivulta löydät tietoa suomalaisesta metsästyksestä sekä käytännönläheisiä ohjeita vastuulliseen metsästykseen. Suomi riistamaana -esitteen kieliversiot ulkomaalaisia metsästäjiä varten löydät osoitteesta: https://riista.fi/julkaisut/esitteet/ (riista.fi)

Nuori sepelkyyhkysaalis käsissä.
Kuva: Hannu Huttu

Vastuullinen metsästys

Vastuullisen metsästyksen periaatteet ohjaavat metsästäjää sitoutumaan yhteiskunnan hyväksymiin arvoihin. Jokainen metsästäjä voi omalla toiminnallaan olla vahvistamassa metsästyksen hyväksyttävyyttä. Periaatteissa korostetaan metsästäjän vastuullisuutta ja metsästyksen turvallisuutta. Lisäksi tärkeää on riistaeläinten, luonnon ja muiden ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen sekä oikeudenmukaisuus.

Riistapeltoa äestetään traktorilla.
Riistapeltojen perustaminen on hyvä tapa ylläpitää ja luoda riistaeläimille suojaa ja ravintoa. Vastuullinen metsästäjä pyrkii mahdollisuuksiensa mukaisesti luomaan riistaeläimille hyvät elinolosuhteet. Kuva: Joni Saunaluoma.

Edistä toiminnallasi metsästyksen hyväksyttävyyttä ja arvostusta. Kunnioita luontoa ja riistaa. Vaali metsästystä osana suomalaista kulttuuria ja kunnioita hyväksyttyjä eränkäyntitapoja. Edistä harkittua ja rauhallista metsästystä. Kohtele ja hoida koiraasi hyvin ja asianmukaisesti. Pidä luonto siistinä. Ole avoin ja rehellinen metsästyksen puolestapuhuja. Noudata lainsäädäntöä ja hyviä tapoja. Muista että edustat koko metsästäjäkuntaa.

Pidä huolta turvallisuudesta. Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu. Ole selvillä muiden metsästäjien, luonnossa liikkujien ja koiran sijainnista ennen kuin ammut. Ammu vain turvallista taustaa vasten. Huomioi asutus ja liikenne, kun metsästät tai ruokit riistaa.

Huolehdi kestävän käytön periaatteen toteutumisesta. Metsästä aina kestävän käytön periaatteen mukaisesti. Osallistu riistakantojen arviointeihin ja sovita metsästyksesi riistan tuottokykyyn. Noudata saaliskiintiöitä ja metsästä valikoiden ja harkiten. Tee osuutesi riistanhoitotyöstä ja perusta metsästyksesi saaliin tarkkaan hyödyntämiseen tai luonnonhoidolliseen tavoitteeseen.

Kunnioita riistaa. Muista, että kaikki riistalajit ja -yksilöt ovat samanarvoisia. Ammu vain itsellesi varmoilta etäisyyksiltä ja vain varmuudella tunnistettua riistaa. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä. Tee kaikkesi haavoittuneen tai loukkaantuneen riistaeläimen löytämiseksi ja talteen saamiseksi. Kunnioita saalistasi ja käsittele sitä arvostaen. Muista tämä myös jakaessasi metsästystunnelmia sosiaaliseen mediaan.

Kehitä ja ylläpidä tietojasi ja taitojasi. Opiskele lisää luonnosta, riistasta ja metsästyksestä. Kehitä lajintuntemustasi ja ampumataitoasi.

Huolehdi suhteista maanomistajiin. Sovi maanomistajan kanssa metsästyksestä ja riistanhoitotoimenpiteistä, kuten ruokintapaikkojen sijoittamisesta. Valvo maanomistajan etuja ja tarvittaessa tiedota hänelle muistakin asioista. Kysy aina lupa viljelyksillä, tilusteillä ja aidatuilla alueilla liikkumiseen.

Ota huomioon asutus ja muut luonnossa liikkujat. Ole ystävällinen ja ymmärtäväinen muita luonnossa liikkuvia kohtaan. Toimi kaikessa niin, että muut ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi. Alkoholin käyttö ei kuulu metsästykseen.

Kunnioita muita metsästäjiä. Kunnioita muiden oikeutta metsästykseen. Ole reilu metsästyskaveri. Älä kehu saaliillasi äläkä ole kateellinen muiden saaliista. Tee yhteistyötä lähialueesi metsästäjien kanssa ja ole reilu yhteistyökumppani.

Riistakolmiolaskentaa. Kolme ihmistä rivissä.
Riistakolmiolaskentaan ja riistakantojen seurantaan osallistuminen kuuluvat jokaisen vastuullisen metsästäjän tehtäviin. Kuva: Hannu Huttu.

Vastuullisen metsästyksen vaiheet

  1. Riistan odottaminen, etsiminen, löytäminen ja sopivalle pyyntietäisyydelle pääseminen
  2. Valitun saalisyksilön mahdollisimman kivuton tappaminen
  3. Saaliin kunnioittaminen ja tarkka hyödyntäminen

Luonnonhoidolliset tavoitteet tai vahinkoperuste voivat olla syy poiketa saaliin tarkasta hyödyntämisestä. Tällaista ovat esimerkiksi haitallisten vieraslajien ja rauhoittamattomien lintujen pyynti.

Kelluva minkkiloukku suojuksessa
Vieraspetojen pyynti tulisi kuulua jokaisen vastuullisen metsästäjän pyyntivalikoimaan. Vieraspetoja vähentämällä voidaan turvata maassa pesivien lintujen pesintää. Kuva: Mikko Alhainen.

 

Suomi riistamaana -esitteen kansikuva.

Tutustu Suomi riistamaana -esitteeseen (PDF)