Skogshönsfåglar hör till ekonomiskogarnas arter. Förutom att de tål skogsvårdsåtgärder är väl utförd skogsvård ställvis till och med en fördel för dem.

Viltvänligt skogsbruk är sådan skötsel av ekonomiskog som gynnar skogshönsfåglar och andra viltarter. Det har träproduktion som mål, men beaktar samtidigt viltarternas krav beträffande livsmiljö. Målet med viltvänligt skogsbruk är i synnerhet att spara eller förbättra skogshönsfåglarnas livsmiljöer. Mängden och kvaliteten på lämpliga livsmiljöer är avgörande för skogshönsfåglarnas riklighet.

Tecknad bild av en hönsfågelkull

Föda och skydd

Viktiga egenskaper för viltvänliga skogar är förknippade med skogshönsfåglarnas basbehov, föda och skydd. En bra viltskog är oftast en blandskog med rikligt bestånd av blåbärsris. Målet är ett skogslandskap som består av strukturellt mångsidiga blandskogar. Nära marken ger en riklig buskvegetation och ett trädbestånd av varierande storlek och täthet skydd. Målet är blandskogar med minst tre trädslag per figur. Strukturell mångsidighet i viltvänliga skogar skapas genom att låta viltbuskage stå kvar och undvika överdriven röjning av undervegetation. Viltet kan beaktas inom skogsodling med likåldrigt såväl som med olikåldrigt bestånd.

Tecknad silhuett av en person med röjsåg

Viltvänligt skogsbruk i korthet

  • Spara viltsnår och undervegetation i skogar av alla åldrar
    • Främja blandbestånd
    • Röj endast kring de träd som ska fällas – undvik onödigt städande
    • Spara ris och buskage
  • Bevara trädbeståndet i skogskärr och övergångszoner mellan mo och våtmark
  • Använd metoder för odling av olikåldriga bestånd på lämpliga platser

Markägaren bestämmer

Viltvänligt skogsbruk grundar sig alltid på frivillighet. Markägarna är i en nyckelposition när det kommer till förbättrandet av livsmiljöer för vilt. De har också juridisk rätt att bestämma om de främjar viltet i skogsbruket eller inte. Viltvänligt skogsbruk är ett nytt och främmande koncept för många markägare, men de flesta förhåller sig till ämnet med nyfiket intresse. För en skogsägare som uppskattar vilt kan viltvänligt skogsbruk vara en bra lösning, eftersom metoden främjar både träproduktionen och rekreationsvärdet.

Metoderna för viltvänligt skogsbruk har utvecklats så att de fungerar i praktiskt skogsbruk, och de bygger på gedigen forskning. I en välskött viltskog utförs plantskogsvård och gallringar vid rätt tidpunkt. Majoriteten av metoderna för viltvänligt skogsbruk orsakar inga eller mycket små kostnader för skogsägaren. Det är också möjligt att uppnå kostnadsbesparingar exempelvis genom mindre röjningsarbete.

Mera material om viltvänligt skogsbruk och handboken Viltvänligt skogsbruk (riista.fi)

Videor om skötsel av livsbiotoper