För jakt på vilt får man endast använda sådan sax, som omedelbart dödar viltet då den slår igen. Därtill ska saxen underhållas regelbundet, så att den säkert fungerar effektivt. Saxen ska placeras så att den inte medför fara för människor eller andra djur än de som får fångas.

På land eller på en konstruktion placerad på vatten får sax användas för jakt på iller, hermelin, mink, mård och ekorre samt för fångst av icke fredade däggdjur. I detta fall ska saxen placeras i en skyddskonstruktion. Diametern på skyddskonstruktionens öppning får vara högst 8 centimeter. En skyddskonstruktion behöver dock inte användas om sax används för fångst av råttor, möss och sorkar.

Under vatten får sax användas för jakt på europeisk bäver, kanadensisk bäver, mink och bisamråtta samt för fångst av icke fredade däggdjur. Saxens diameter får vara högst 30 centimeter.

Fångstplatser och utplacering av bete

Mink

Vid minkjakt placeras fångstredskapen i närheten av bäckar, åar eller vattendrag, på platser där minkar rör sig. Bra placeringar är under bryggor, båtar och andra konstruktioner i närheten av stränder. De bästa fångstplatserna ger ofta byte år efter år. Som bete används till exempel färsk fisk. När en mink har fångats lönar det sig att stryka den mot den fångstanordning som används, eftersom minkens lukt lockar dess artfränder till platsen. Det finns också doftmedel att köpa. En sax som använd för fångst ska placeras i en skyddslåda, med en öppning som är högst åtta centimeter i diameter. På så viss hindrar man att utter, katt, hund eller någon förbipasserande människa fastnar i saxen.

Minkfällan placerad vid vattnet.
Det är bra att placera minkfällan i närheten av ett vattendrag. Plankor eller brädor som placeras i dikesrenen styr djuret till saxen. På så vis förbättras fällornas effektivitet, även om man inte har varit noggrann med betet. En mink som har fastnat i fällan lämnar sin lukt på fångstanordningen, vilket lockar artfränder till platsen. Foto: Mikko Alhainen

Mård

Mårdfällan placeras i allmänhet i ett träd, på en för mården naturlig plats. Samtidigt är fällan skyddad för hundar och förbipasserande människor. Ett bra sätt är att placera fällan i vågrätt läge, till exempel på en ”brygga” mellan två träd. Som bete passar till exempel slaktavfall från vilt. Fällan kan placeras på stationära platser som har konstaterats fungera bra, varvid skyddskåpan alltid kan lämnas kvar. I den kan man sätta beten i god tid innan jaktsäsongen startar, så att djuret vänjer sig vid att äta på i fråga varande plats. På så vis är sannolikheten större att man får byte genast efter att fällan har gillrats. Ibland kan man se att en mård rör sig på ett visst område och föra fällan till det ställe som har konstaterats vara flitigt besökt.

Mård i fällan.
Mårdfällan placeras tillräckligt högt upp i ett träd, på en ”brygga” som placeras mot ett träd, eller på en ”brygga” som byggs mellan träden. Foto: Marko Muuttola

Genom att klicka på följande rubriker kan du se och skriva ut konstruktionsritningar på användningen av saxar som dödar omedelbart:

hetitappavat raudat suojaputkessa (PDF)

minkkibunkkeri_laitiala (PDF)