Drevjakt bedrivs ofta som samarbete mellan flera jägare. När man jagar på bar mark är antagandet att de djur som jagas finns på det område där drevet ska gå. Vid snöföre kan man gå igenom området i förväg och med hjälp av snöspåren försäkra sig om att det finns vilt på området

En del av jägarna ställer sig på pass i områdets främre terräng eller runt den. Övriga deltagare börjar driva viltet i rörelse. Drevjakten sker genom att deltagarna går med lagom stora mellanrum och åstadkommer ett jämnt ljud för att driva upp viltet. Av säkerhetsskäl bär de som går i drevkedjan i allmänhet inte vapen. De bör klä sig i färggranna kläder, så att de som går i kedjan kan urskilja varandra och de som står i passkedjan kan upptäcka drevkarlarna när drevet närmar sig. Genom att bära synliga kläder och åstadkomma ljud förbättras säkerheten.

Tre orange klädda jägare går i linje.
Drevjakt bedrivs i allmänhet på små områden. Den kan bedrivas även då man inte kan använda hund, som till exempel i närheten av livligt trafikerade vägar eller bebyggelse. Foto: Hannu Huttu

Skjutandet sker från passen. Deltagarna kommer i förväg överens om i vilket skede – när drevkedjan till exempel har passerat en viss plats i terrängen – de jägare som står på pass kan skjuta endast de djur som har passerat passkedjan i riktning bort från drevkedjan. Kontakten mellan pass- och drevkedjan sköts med radiotelefoner. De som går i drevkedjan måste hela tiden försäkra sig om att varje deltagare ser de drevkarlar som går närmast bredvid. På så vis hålls kedjan samman och de djur som sätter sig i rörelse måste röra sig mot passkedjan.

Drevjakt lämpar sig väl i sådan terräng där det är riskfyllt att använda hund, till exempel på grund av livligt trafikerade vägar eller bosättning. Jaktmetoden lämpar sig särskilt väl till exempel för genomgång av skogsdungar på åkerområden. Viltet kan fås i rörelse mer effektivt med hjälp av stötande hundar i drevkedjan.

Drevkedja används i synnerhet vid jakt på små hjortdjur, som t.ex. vitsvanshjort och rådjur, samt fälthare. I någon mån används jaktformen även vid älgjakt. Om sällskapet inte har tillgång till hundar, lyckas jakt på de flesta viltarter med hjälp av drevkedja och passkedja. Hur väl jakten lyckas beror på hurdant området är och hur mycket vilt som finns där. Nysnö är alltid en fördel.