Det är viktigt att dimensionera jakten så att den är hållbar. Jägaren måste förstå det ömsesidiga beroendet och växelverkan mellan olika arter och den abiotiska, dvs. icke-levande, omgivningen. Uppdaterad information underlättar förståelsen.

Växelverkan mellan olika arter framgår av arternas utbredning, riklighet och förändringar i anknytning till dessa samt av arternas utveckling, dvs. evolutionen. Kunskap om växelverkan mellan viltet och omgivningen, dvs. viltekologi, behövs för att uppskatta viltstammarnas produktion, fastställa konkreta viltvårdsåtgärder och utreda jaktmöjligheter.