Innan jaktvårdsavgift kan betalas och jaktkort mottas ska jägaraspiranten visa sin tillräckliga kunskap inom jakt och viltvård samt kännedom om bestämmelserna och föreskrifterna om jakt. Jägarexamen är ett skriftligt prov som innehåller 60 frågor. Av dessa är 15 artkännedomsuppgifter och resten verbala flervalsuppgifter. Artkännedomsdelen görs i början av examen och tid för genomförandet är högst 15 minuter. Tid för genomförande av hela examen är högst 1,5 timmar. En godkänd examen får ha högst åtta fel.

Jägarexamensblankett och omslaget artkännedomshäftet.
I jägarexamen svarar man på flervalsfrågor. Artkännedomsbilderna finns i ett separat artkännedomshäfte, som samlas in eller flyttas åt sidan då tiden man får använda för artkännedomsfrågorna tar slut. Foto: Tero Salmela

Skriftligt prov

Jägarexamen är ett skriftligt prov som alla intresserade har rätt att delta i. Frågorna i provet grundar sig på läroboken Handbok för jägare. Den information som behövs i provet fås också på jägarkursen. Det är jaktvårdsföreningens uppgift att se till att det inom föreningens område ordnas tillräckligt antal tillfällen att avlägga examen.

I det skriftliga provet används frågeblanketter som utarbetats och tryckts av Finlands viltcentral. På tvåspråkiga orter erbjuds såväl svensk- som finskspråkiga frågeserier. Provet kan också avläggas genom användning av den engelskspråkiga frågeserien. Om man vet om ett sådant behov lönar det sig att kontakta verksamhetsledaren i den jaktvårdsförening som anordnar provet i god tid före provevenemanget. Provet tar högst en och en halv timme. För jägarexamen debiteras 20 euro för varje provtillfälle.

Examensblanketter.
Jägarexamen kan avläggas på finska, svenska och samiska. Även på engelska finns det blanketter, men det lönar sig att på förhand försäkra sig om, att ett tillräckligt antal blanketter finns reserverade till det i ifrågavarande jägarexamenstillfället. Foto: Tero Salmela

Se examenstillfällena i ditt område (www.riista.fi/sv)

Godkänt prov

Resultatet av det skriftliga provet meddelas först efter att det har avslutats. Provet godkänns om antalet fel svar är åtta eller färre. Om examensaspiranterna önskar ska frågeblanketterna företes för dem och de felaktiga svaren visas.

De som har avlagt jägarexamen med godkänt resultat kan efter att tillfället avslutats få ett intyg över avlagd jägarexamen. Vid ansökan om vapenlicens ska jaktvårdsavgiften vara betald. Jaktvårdsföreningen lämnar in en anmälan om nya jägare till jägarregistret.

Utbildningsmaterial och utbildning

Som utbildningsmaterial för jägarexamen fungerar den tryckta och/eller den elektroniska versionen av Handbok för jägare.

En leende kursdeltagare läser Handbok för jägare.
Handbok för jägare fungerar som förberedande lärobok till jägarexamen. Det lönar sig att läsa den redan innan man deltar i jägarexamenskursen, där fungerar den som ett bra stödmaterial då man följer med i undervisningen. Foto: Tero Salmela

Alla som överväger att avlägga jägarexamen rekommenderas att efter att ha läst Handbok för jägare också delta i den frivilliga jägarexamensutbildningen. Syftet med utbildningen för dem som förbereder sig för examen är att komplettera den information man får i Handbok för jägare. Utbildningsperioden som uppgjorts av Finlands viltcentral består i sin helhet av följande ämnesområden:

  1. Jaktlagstiftning
  2. Artkännedom
  3. Viltekologi och viltvård
  4. Etisk och hållbar jakt
  5. Vapen och patroner i jakten
  6. Säkerhet under jakten
  7. Fångstredskap och fångstmetoder
  8. Hanteringen av bytet

Handbok för jägare, jägarexamensutbildningsperioden och jägarexamen utgör tillsammans ett utbildningsprogram i ansvarsfullhet. Jägarexamen mäter om aspiranten har anammat utgångspunkterna för ett ansvarsfullt agerande.