Metsästäjäkokelaan on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten riittävä tuntemus, ennen kuin voi maksaa riistanhoitomaksun ja saada metsästyskortin. Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, joka sisältää 60 kysymystä. Näistä 15 on lajintuntemustehtäviä ja loput sanallisia monivalintatehtäviä. Lajintuntemusosio tehdään tutkinnon aluksi ja siihen on käytettävissä aikaa enintään 15 minuuttia. Koko tutkinnon suorittamiseen on käytettävissä aikaa enintään 1,5 tuntia. Hyväksytyssä tutkinnossa saa olla enintään kahdeksan virhettä.

Kirjallinen koe

Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, johon jokaisella halukkaalla on oikeus osallistua. Kokeen kysymykset pohjautuvat Metsästäjän oppaaseen. Tutkinnossa tarvittavat tiedot saa myös metsästäjäkurssilta. Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on huolehtia, että sen alueella järjestetään riittävästi metsästäjätutkinnon suoritustilaisuuksia.

Kirjallisessa kokeessa käytetään Suomen riistakeskuksen laatimia ja painattamia kysymyslomakkeita. Kaksikielisillä paikkakunnilla on tarjolla sekä suomen- että ruotsinkielisiä kysymyssarjoja. Koe kestää enintään puolitoista tuntia. Metsästäjätutkinnosta perittävä maksu on 20 euroa koekerralta.

Katso alueesi tutkintotilaisuudet (riista.fi/metsastys/tapahtumahaku)

Hyväksytty koe

Kirjallisen kokeen tulos ilmoitetaan vasta kokeen päätyttyä. Koe hyväksytään, mikäli vääriä vastauksia on kahdeksan tai vähemmän. Tutkintokokelaalle on hänen niin halutessaan näytettävä kysymyslomake ja osoitettava virheelliset vastaukset.

Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneille voidaan tilaisuuden päätyttyä antaa todistus metsästäjätutkinnon suorittamisesta. Todistusta voi tarvita esimerkiksi aselupia haettaessa. Aseenkantolupaa haettaessa pitää riistanhoitomaksu olla maksettu. Riistanhoitoyhdistys ilmoittaa uudet metsästäjät metsästäjärekisteriin.