Metsästäjäkokelaan on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten riittävä tuntemus, ennen kuin voi maksaa riistanhoitomaksun ja saada metsästyskortin. Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, joka sisältää 60 kysymystä. Näistä 15 on lajintuntemustehtäviä ja loput sanallisia monivalintatehtäviä. Lajintuntemusosio tehdään tutkinnon aluksi ja siihen on käytettävissä aikaa enintään 15 minuuttia. Koko tutkinnon suorittamiseen on käytettävissä aikaa enintään 1,5 tuntia. Hyväksytyssä tutkinnossa saa olla enintään kahdeksan virhettä.

Metsästäjätutkintolomake ja lajitutuntemusvihkon kansi.
Metsästäjätutkinnossa vastataan monivalintakysymyksiin. Lajintuntemustehtävien kuvat ovat erillisessä lajintuntemusvihkossa, joka kerätään pois tai siirretään sivuun, kun lajintuntemustehtäviin käytettävä aika päättyy. Kuva: Tero Salmela

Kirjallinen koe

Metsästäjätutkinto on kirjallinen koe, johon jokaisella halukkaalla on oikeus osallistua. Kokeen kysymykset pohjautuvat Metsästäjän oppaaseen. Tutkinnossa tarvittavat tiedot saa myös metsästäjäkurssilta. Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on huolehtia, että sen alueella järjestetään riittävästi metsästäjätutkinnon suoritustilaisuuksia.

Kirjallisessa kokeessa käytetään Suomen riistakeskuksen laatimia ja painattamia kysymyslomakkeita. Kaksikielisillä paikkakunnilla on tarjolla sekä suomen- että ruotsinkielisiä kysymyssarjoja. Kokeen voi suorittaa myös käyttämällä englanninkielistä kysymyssarjaa. Jos tällainen tarve on tiedossa, kannattaa asiasta olla yhteydessä kokeen järjestävän riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajaan hyvissä ajoin ennen koetapahtumaa. Koe kestää enintään puolitoista tuntia. Metsästäjätutkinnosta perittävä maksu on 20 euroa koekerralta.

Lajintuntemusvihko ja tutkintolomake.
Metsästäjätutkinnon voi suorittaa suomen-, ruotsin- tai saamenkielillä. Myös englanninkielisiä lomakkeita on saatavilla, mutta kannattaa etukäteen varmistaa, että kyseisessä tutkintotilaisuudessa on niitä varmasti varattuna. Kuva: Tero Salmela

Katso alueesi tutkintotilaisuudet (riista.fi/metsastys/tapahtumahaku)

Hyväksytty koe

Kirjallisen kokeen tulos ilmoitetaan vasta kokeen päätyttyä. Koe hyväksytään, mikäli vääriä vastauksia on kahdeksan tai vähemmän. Tutkintokokelaalle on hänen niin halutessaan näytettävä kysymyslomake ja osoitettava virheelliset vastaukset.

Metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneille voidaan tilaisuuden päätyttyä antaa todistus metsästäjätutkinnon suorittamisesta. Aselupaa haettaessa pitää riistanhoitomaksu olla maksettu. Riistanhoitoyhdistys ilmoittaa uudet metsästäjät metsästäjärekisteriin.

Oppimateriaalit ja koulutus

Metsästäjätutkinnon oppimateriaalina toimivat painettu Metsästäjän opas ja/tai sen sähköinen versio.

Kurssilainen lukee Metsästäjän opasta hymy huulilla.
Metsästäjän opas toimii metsästäjätutkintoon valmentavana oppikirjana. Se kannattaa lukea jo ennen metsästäjäkurssille osallistumista, missä se toimii myös hyvänä tukimateriaalina opetusta seuratessa. Kuva: Tero Salmela

Kaikille metsästäjätutkinnon suorittamista harkitseville suositellaan Metsästäjän oppaan lukemisen jälkeen osallistumista myös vapaaehtoiseen metsästäjätutkintokoulutukseen. Koulutuksen tarkoitus on täydentää tutkintoon valmistautuvien Metsästäjän oppaasta saamia tietoja. Suomen riistakeskuksen laatima koulutusjakso koostuu kokonaisuudessaan seuraavista aihealueista:

  1. Metsästyslainsäädäntö
  2. Lajintuntemus
  3. Riistaekologia ja riistanhoito
  4. Eettinen ja kestävä metsästys
  5. Aseet ja patruunat metsästyksessä
  6. Metsästyksen turvallisuus
  7. Pyyntivälineet ja -menetelmät
  8. Saaliin käsittely

Metsästäjän opas, metsästäjätutkintokoulutusjakso ja metsästäjätutkinto muodostavat vastuullisuuden koulutusohjelman. Metsästäjätutkinto mittaa, onko kokelas sisäistänyt vastuullisen toiminnan lähtökohdat.