Spår

Minkens (Neovison vison) spårstämpel är typisk för ett mårddjur. I spåret avtecknas fem tådynor, av vilka den innersta är minst. Den innersta tån lämnar ett svagt avtryck, ibland inget alls. I spårstämpeln efter framtassen syns förutom mellanfotsdynan också häldynan, och avtryckets längd är 4–5 cm. I spårstämpeln efter baktassen avtecknas inte den lilla dynan bakom mellanfotsdynan, och avtrycket är därför klart kortare.

Minkens spårstämpel är större än hermelinens men mindre än mårdens. Den vanligaste spårlöpan är parspår, med det ena spåret snett framför det andra. I mårdens spår är avtrycken ofta längre från varandra än i minkens spår. Minkspår påträffas invid vattendrag. Minkens och illerns spår går inte att skilja från varandra. Bredden på spårgropen vid parsprång är 7–10 cm för båda. Bild: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

 

Spåret efter en iller är i princip likadant. De enda skillnaderna jämfört med mink är de något längre klorna på framtassarna och mera hår mellan trampdynorna. Dessa kännetecken är emellertid sällan användbara. En liten minkhonas spårstämplar är nästan av samma storlek som en stor hermelinhanes. I mjuk snö är minkens parsprångsgrop över 7 cm bred, medan hermelinens är mindre.

Minken rör sig i språng. Spårlöpan är vanligtvis parspår, i vilket baktassarna trampar i avtrycken av framtassarna. På bärande skare träffar det ena avtrycket snett framför det andra, och steglängden vid parhopp är 40–70 cm. I mjuk snö löper parspåren ofta parallellt, och ett släpspår syns i snön. Illern sägs släpa mera. I mjuk snö är illerns steglängd kortare än minkens, och den gör en djupare fåra i snön. På bärande skare blir steget längre. Vid högre fart träffar baktassarna framför spåren av framtassarna. Det ger upphov till ett fyrspår, som kan se olika ut beroende på i vilken ordning framtassarna rör sig. Om fram- och baktassarna rör sig i samma ordningsföljd bildas svagt z-formade spårgrupper. När fram- och baktassarna rör sig i olika takt, uppkommer fyrkantiga spårgrupper. På bärande skare är språnglängden 60–90 cm.

Minkspår på bärande skare. Bild: Juha Tiainen
Minken rör sig ofta längs diken, antingen på isen eller under. Bild: Juha Tiainen
Parspår efter mink. Bild: Juha Tiainen
Observera spårstämpeln med de för mårddjur typiska fem tåavtrycken. Bild: Juha Tiainen
Fartfyllt parsprång. Bild: Juha Tiainen
Parsprång med varierande stegavstånd. Lägg märke till att spårstämplarna är placerade mycket jämsides, till skillnad från hos mården, vars stämplar är placerade så att den ena är tydligt framför den andra. Bild: Juha Tiainen
Utter och mink. Bild: Juha Tiainen

Spillning

Minkens spillning påminner om utterns, men är mindre, under 10 mm tjock. När minken har ätit fisk innehåller spillningen ben och fjäll. Minkens spillning är illaluktande, och skillnaden jämfört med utterns sötaktigt doftande spillning är tydlig.

 

 

Producerats i sammarbete:

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus.  Logo Suomen riistakeskus.