Fasanen (Phasianus colchicus) är i Finland en tämligen urban fågel. Den verkar ofta klara sig bättre i närheten av bebyggelse än i egentliga odlingslandskap. Fasaner rör sig ofta i små flockar. De övernattar aldrig i snögrottor, utan söker sig upp i en tät gran till natten.

Spår

Tupparna är klart större än hönorna. Spårstämpeln är cirka 6–8 cm lång. Könet torde ofta kunna identifieras utifrån spårstämpelns storlek. Fasanens tår är avsevärt smalare än skogshönsfåglarnas, vilket gör fasanens spårstämpel jämförelsevis sirlig. Fasanen har långa ben och är en snabb löpare. Steglängden kan därför vara mycket varierande.

Hönsfåglarnas spårstämplar är sinsemellan mycket likadana till formen. Arterna skiljer sig från varandra i fråga om storleken, men vid identifieringen måste man också ofta beakta livsmiljön och fåglarnas födokällor. Bild: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

 

 

Producerats i samarbete med:

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus.  Logo Suomen riistakeskus.