Rapphönans (Perdix perdix) spårstämpel påminner om avtrycket efter en liten fasan. Avtrycket är knappt 5 cm långt. Rapphönan är en social fågel, som nästan utan undantag rör sig i familjegrupper. Flocken rör sig alltid tillsammans. Rapphönor övernattar inte i snögrottor, men flocken gräver en grop i snön i en glänta, i vilken fåglarna övernattar sida vid sida.

Hönsfåglarnas spårstämplar är sinsemellan mycket likadana till formen. Arterna skiljer sig från varandra i fråga om storleken, men vid identifieringen måste man också ofta beakta livsmiljön och fåglarnas födokällor. Bild: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

 

Producerats i samarbete med:

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus.  Logo Suomen riistakeskus.