Jaktvårdsföreningarna är offentligrättsliga föreningar, som har lagstadgade offentliga förvaltningsuppgifter och andra uppgifter, i vilka även kommunikation ingår. Jaktvårdsföreningarna har alltid en styrelse och verksamhetsledare som är anställda av föreningen. Styrelsen och verksamhetsledaren ansvarar tillsammans för jaktvårdsföreningens kommunikation.

I jaktvårdsföreningen kan man komma överens om att en annan medlem kan sköta kommunikationen eller något delområde av den. Ansvaret för kommunikationen förblir dock alltid hos styrelsen och verksamhetsledaren. Jaktvårdsföreningarnas kommunikation styrs av deras ställning som offentligrättsliga föreningar. Då jaktvårdsföreningens verksamhets- eller förtroendevalda ger utlåtanden eller kommentarer, representerar de samtidigt den lokala viltförvaltningen. Då förutsätts att språkbruket är tydligt, sakligt och begripligt.

Kommunikationen har en betydande roll i jaktvårdsföreningarnas verksamhet. Jaktvårdsföreningarnas kommunikation är till exempel:

  • lagstadgad information om skjutprov och jägarexamen
  • jaktvårdsföreningens interna kommunikation
  • information och kommunikation om expert-, utbildnings- och rådgivningstjänster med anknytning till jakt, vilthushållning och vilt
  • kommunikation utåt till medierna

I jaktvårdsföreningarnas kommunikation ska beaktas föreskrifter om sekretess och offentlighet gällande handlingar.

Kommunikation kan indelas i intern och extern kommunikation. Intern kommunikation är jaktvårdsföreningens kommunikation till sina medlemmar och kommunikation mellan till exempel styrelsen och verksamhetsledaren. Extern kommunikation däremot är kommunikation som sker på lokal och riksomfattande nivå, vars avsikt är att föra fram exempelvis jaktvårdsföreningens aktuella frågor och göra föreningen mera allmänt känd. Gränsen mellan intern och extern kommunikation är dock inte alltid så exakt. Till exempel en offentlig informationskanal som Facebook eller föreningens webbplats kan samtidigt betjäna både jaktvårdsföreningens medlemmar och andra som är intresserade av jaktvårdsföreningens verksamhet.

Jaktvårdsföreningens ämnen för kommunikation är mångsidiga och relevanta för både medlemmar och andra som är intresserade av viltfrågor. I början av jaktperioden kan jaktvårdsföreningen informera om viltsituationen på området och påminna om etiska anvisningar i anknytning till jakt och om goda jägarvanor. Frågor av lokalt intresse är också till exempel viltinventeringar och utbildningsevenemang som anordnas av jaktvårdsföreningarna. Det lönar sig också att föra fram positiva saker och erfarenheter av framgång i samband med jaktvårdsföreningens verksamhet. Genom att sprida information lockar föreningen med deltagare på talkon och får med nya jägare. Samtidigt skapar man en bild av jägare och av jakten som hobby.

Kommunikation är alltså å ena sidan jaktvårdsföreningens vardag och å andra sidan en permanent del av strategin och ledarskapet. Den är också en central del av öppenheten i den offentliga verksamheten. I jaktvårdsföreningarna utövas offentlig makt, och med hjälp av öppen kommunikation gör man verksamheten genomskinlig samtidigt som man ökar acceptansen för verksamheten.