Hur kommunicerar man om älglicensbeslut? Vem skriver meddelandet? Till vad behöver jaktvårdsföreningen Facebook?

Du håller i din hand Kommunikationshandbok för jaktvårdsföreningar. Avsikten med handboken är att svara på frågorna ovan och samtidigt på ett bredare plan beskriva kommunikation ur synvinkeln för jaktvårdsföreningarna. Målet är att inspirera aktörerna i jaktvårdsföreningarna till en systematisk och enkelt genomförbar kommunikation. I handboken ges praktiska tips, bland vilka jaktvårdsföreningarna kan välja ut och använda de som passar bäst.

Det kan tyckas att kommunikation inte är jaktvårdsföreningarnas kärnområde. Men kommunikation genomsyrar kontinuerligt jaktvårdsföreningarnas uppgifter och verksamhet. I grund och botten är det fråga om interaktion och verksamhet mellan människor. Det kan vara icke verbal eller verbal kommunikation, som till exempel att skriva. Kommunikation handlar om att informera om jaktvårdsföreningarnas verksamhet och om informationsutbyte mellan föreningens medlemmar, som till exempel diskussioner på möten.

I denna handbok ligger fokus på verbal kommunikation. Målet är att erbjuda verktyg för kommunikation för att underlätta jaktvårdsföreningarnas vardag. I bästa fall effektiviserar kommunikationen skötseln av uppgifter, involverar medlemmarna och inspirerar även unga att komma med i verksamheten.

  1. Hurdan är jaktvårdsföreningen som kommunikatör?
  2. Det börjar med planering
  3. Från huvudbudskap till färdigt nyhetsbrev
  4. Intern kommunikation
  5. Extern kommunikation
  6. Vid händelse av kris

Illustration av seriefigurer: Asmo Raimoaho